podwojne-gospodarstwo

Podwójne gospodarstwo w Niemczech i związane z tym ulgi

Osoby wyjeżdżające z Polski do Niemiec w celach zarobkowych na czas określony, ponoszą szereg wydatków związanych z przejazdem do i z Niemiec, z kontaktami z rodziną oraz z zakwaterowaniem w Niemczech.

Wszystkie wydatki tego typu nazywane są w niemieckim prawie podatkowym kosztami prowadzenie podwójnego gospodarstwa (doppelte Haushaltsführung). Mogą one zostać uwzględnione przy ustalaniu dochodu podatnika. Warunkiem koniecznym jest jednak stały pobyt podatnika w Polsce. Kosztami prowadzenia podwójnego gospodarstwa są: podróże do Polski, czynsz opłacany w Niemczech oraz inne rachunki związane z opłatami zakwaterowania na terenie Niemiec (np. prąd, gaz, telefon, internet). Do kosztów tych zaliczyć możemy również zakup odzieży ochronnej oraz koszty związanie z czyszczeniem odzieży służbowej. Wszystkie poniesione koszty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa muszą być potwierdzone przez podatnika. Poniesione wydatki powinny być udokumentowane dowodami zapłaty (paragony,  faktury, wyciągi z konta). Dokumentem potwierdzającym  opłacanie przez podatnika czynszu na terenie Niemiec może być również kopia umowy najmu lub zaświadczenie od najemcy z podanym okresem najmu i kwotą opłaconego czynszu.

Jak dokonać potwierdzenia prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego

Najtrudniej udowodnić jest przez niemieckim urzędem skarbowym wydatki związane z przejazdami podatnika do miejsca zamieszkania w Polsce. Jeżeli podatnik podróżuje publicznymi środkami komunikacji, dokumentami potwierdzającymi podróże są bilety autokarowe lub lotnicze. W przypadku gdy podatnik jeździ samochodem prywatnym, potrzebne są dowody zakupu benzyny (paragony lub faktury), dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, wykaz przejechanych kilometrów, potwierdzenie serwisu i ewentualnej naprawy pojazdu. Jeśli podatnik nie udokumentuje zadeklarowanych kosztów, urząd naliczy koszty ryczałtowe w wysokości 920 euro.

Każdemu podatnikowi, który przyjechał do Niemiec w celu zarobkowym, przysługują specjalne diety. Diety te przysługują podczas pierwszych 90 dni pobytu. Fakt ten nie wymaga udokumentowania, ale koszty te mogą być zadeklarowane tylko raz.

Koszty prowadzenia  podwójnego gospodarstwa domowego  zasadniczo uwzględniane są, jeśli  w miejscu zamieszkania podatnika w Polsce przebywa najbliższa rodzina, czyli współmałżonek oraz dzieci. Osobom nie pozostającym w związku małżeńskim trudno jest udowodnić przed niemieckim urzędem skarbowym opłaty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa. Mają one wpływ na wysokość  zwrotu nadpłaconego podatku, warto zatem zbierać dowody poświadczające poniesione przez nas wydatki.

Przeczytaj również: