CIT Estoński w 2023 roku. Co się zmienia?

CIT Estoński w 2023 roku. Co się zmienia?

CIT estoński to stosunkowo nowy i co ważniejsze prosty sposób preferencyjnego opodatkowania dochodów w firmie. Do jego najważniejszych założeń należy promowanie takich działań jak inwestycje rozwojowe, przy jednoczesnej minimalizacji rozliczeń podatkowych. Zatem jak właściwie CIT estoński działa w praktyce? Czy jest dobrym rozwiązaniem również dla Twojego przedsiębiorstwa? Jakie nowe regulacje prawne CIT estoński wprowadza w 2023 roku? Sprawdź, o czym musisz wiedzieć.

Czym jest CIT Estoński?

CIT estoński jest po prostu ryczałtem od dochodów w spółkach. System wzorowany jest na estońskich regulacjach, a w Polsce został wprowadzony w 2021 roku. Choć początkowo nie cieszył się specjalnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, wdrożone przez Nowy Ład prostsze zasady, zdecydowanie zwiększyły jego atrakcyjność.

Co w 2023 roku uległo zmianie? Przede wszystkim znacznie poszerzono katalog spółek, które dziś mogą skorzystać z wariantu estońskiego, a także zlikwidowano kryterium przychodów. CIT estoński stał się zatem wartym rozważenia, alternatywnym systemem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W praktyce zaś zgłoszenie do CIT-u estońskiego oznacza brak podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności, jednak tylko do momentu wypłaty zysku na rzecz wspólników. W związku z powyższym nie ma potrzeby szacowania dochodów w celach podatkowych, co więcej, nie ma również obowiązku płacenia CIT w przypadku niedokonywania transferu środków do wspólników.

Jeśli natomiast dojdzie do realizacji wypłaty zysku, warto wiedzieć, że nawet wtedy efektywna stopa opodatkowania, a więc i opłaty będą niższe, niż miałoby to miejsce w przypadku klasycznego opodatkowania podwójnego, czyli PIT oraz CIT.

Zobacz również: czym jest rezydencja podatkowa?

CIT Estoński — zmiany w 2023 roku

Dzięki wprowadzonym zmianom CIT estoński zaczął cieszyć się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Co istotne, nowe regulacje sprawiają, że spółka musi spełniać tylko dwa, najważniejsze warunki, by móc wnioskować o zgłoszenie do CIT-u estońskiego w 2023 roku:

 • wspólnikami muszą być osoby fizyczne,
 • przedsiębiorstwo musi osiągnąć przynajmniej minimalny poziom zatrudnienia — za poziom minimalny przyjęto 3 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Na jeszcze większe ułatwienia mogą z kolei liczyć małe lub nowe firmy, które mają aż 4 lata, aby osiągnąć wymagany poziom zatrudnienia.

Zasady 2023 obowiązujące od stycznia bieżącego roku wnoszą również:

 • doprecyzowanie najpóźniejszego terminu na zgłoszenie do CIT-u estońskiego swojemu organowi podatkowemu,
 • zmiany obowiązujących zasad kwalifikacji wydatków, które nie są bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przyjęcie, że wszystkie wynikające z tytułu korekty wstępnej zobowiązania podatkowe, będą od 2023 roku wygasać po upływie 4 lat podatkowych.

Jak zmiany wpłyną na firmy i przedsiębiorców?

Trzymanie ręki na pulsie i stałe poszerzanie wiedzy mogącej ułatwić prowadzenie swojego własnego biznesu jak m.in. świadomość czym jest VAT OSS, czy właśnie zmiany w estońskim CIT mogą przełożyć się na spore oszczędności i większe zyski. Jak zatem dokładnie regulacje prawne dotyczące CIT-u estońskiego obowiązujące od 2023 roku wpłyną na przedsiębiorstwa i jakie ulgi podatkowe będą z punktu widzenia firm najkorzystniejsze?

 1. Przesunięciu ulegnie termin opodatkowania podatkiem dochodowym aż do chwili wypłaty zysku.
 2. Zmianie ulegnie także efektywna stawka podatkowa również, gdy mówimy o dystrybucji zysku.
 3. Zasady 2023 eliminują z kolei konieczność prowadzenia oddzielnej rachunkowości celem ustalenia wyniku podatkowego.
 4. Nowe regulacje wprowadzają natomiast szereg mechanizmów, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnemu z punktu widzenia przedsiębiorstwa, podwójnemu opodatkowaniu.
 5. Możliwe będzie rozliczenie straty poniesionej przed przejściem na system estoński, jednak pod warunkiem korzystania z niego przez okres minimum 4 lat.
 6. W chwili zakończenia korzystania z systemu estońskiego firma nie będzie obarczona obowiązkiem opodatkowania zysków, jeśli wcześniej nie były dystrybuowane. Opodatkowanie nastąpi dopiero w momencie ich wypłaty.

Jakie są stawki podatku w estońskim CIT?

Stawki podatku wynikające z tytułu przejścia na system estoński będą różnić się od siebie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Mali podatnicy objęci będą podatkiem CIT w wysokości 10%, podczas gdy pozostałe spółki obciążone zostaną CIT-em 20%.

Warto pamiętać jednocześnie, że nieco inne regulacje dotyczyć będą spółek kapitałowych, które obejmuje podwójny system opodatkowania:

 • pierwszy — obliczany od zysku netto,
 • drugi — w wysokości 19%, wyliczany na podstawie zysków kapitałowych, w momencie wypłaty zysku netto na rzecz wspólników.

Oczywiście w wyniku przejścia na CIT estoński możliwe będzie odliczenie części podatku płaconego przez spółkę, a efektywna stopa podatku wynosi 20% dla małych firm oraz firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i 25% dla pozostałych przedsiębiorstw. Dla porównania w przypadku klasycznego CIT efektywne stawki podatku wyniosłyby kolejno 26,29% dla małych oraz 34,39%, dla dużych firm.

Estoński CIT – kto może z niego skorzystać?

Każdego roku przedsiębiorcy muszą mierzyć się z wprowadzanymi w prawie zmianami, dlatego zdecydowanie warto być z nowymi regulacjami na bieżąco. Nawet jeśli zmiany nie dotyczą bezpośrednio Twojej firmy, takie podstawy jak obowiązujące podatki w Niemczech, czy jakie PKD dla sklepu internetowego wybrać mogą znacznie ułatwić rozwój firmy teraz, lub w niedalekiej przyszłości.

Doskonałym przykładem mogącym wpłynąć korzystnie na przedsiębiorstwo, jest zgłoszenie do CIT-u estońskiego. Zasady, które zostały wprowadzone w 2023 roku, w znaczącym stopniu ułatwiają przejście na system estoński, a także zwiększają wynikające z niego korzyści. Komu zatem nowe regulacje prawne umożliwiają przejście na CIT estoński?

Z nowego CIT mogą skorzystać wszyscy podatnicy posiadający siedzibę swojej firmy bądź jej zarząd na terenie Polski. Przedsiębiorstwa te muszą zatem podlegać obowiązkowi podatkowemu we wspomnianym kraju od całości swoich dochodów, bez względu na to, w jakim kraju zostały one osiągnięte.

Jeśli chodzi natomiast o formy prowadzenia działalności, jakie klasyfikują się do przejścia na system estoński, to ich lista jest dość długa. Poza najpopularniejszymi spółkami z o.o. i akcyjnymi znajdziemy na niej m.in.:

 • proste spółki akcyjne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

Jednak bez względu na charakter spółki, jej udziałowcami muszą być tylko osoby fizyczne, które nie posiadają praw majątkowych do pobierania świadczeń z tytułu:

 • bycia fundatorem lub beneficjentem fundacji,
 • trustu,
 • stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Kolejnym niezwykle istotnym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z CIT-u estońskiego jest osiągnięcie mniej niż 50% przychodów z działalności w poprzedzającym roku podatkowym, oczywiście liczonych z uwzględnieniem kwoty VAT, z tzw. źródeł pasywnych, do których zaliczamy:

 • wszelkiego rodzaju wierzytelności,
 • odsetek od pożyczek,
 • poręczenia i gwarancje,
 • odsetki raty leasingowej,
 • gwarancje i poręczenia,
 • prawa autorskie,
 • własności przemysłowe,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy nie jest wytwarzana wartość dodatnia lub jest ona minimalna,
 • realizację z praw z instrumentów finansowych.

Koniecznym warunkiem pozwalającym na ubieganie się o przejście na estoński CIT jest spełnienie kryteriów dotyczących zatrudnienia pracowników. Nowe, wprowadzone w 2023 roku zmiany umożliwiają większą elastyczność dotyczącą formy zatrudnienia, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mieć dwie możliwości.

 1. Pracownicy na etacie — każda firma musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie nie mogą oni być ani udziałowcami, ani akcjonariuszami, ani też wspólnikami podatkowymi. Co więcej, należy także zwrócić uwagę, że okres ich zatrudnienia musi wynosić nie mniej niż 300 dni w roku podatkowym.
 2. Umowy cywilne np. zlecenia — ta forma zatrudnienia jest wynikiem wspomnianych już kilkukrotnie zmian. Oczywiście, aby móc skorzystać z nowych regulacji konieczne będzie spełnienie określonych warunków:
  • pracownikami nie mogą być udziałowcy, akcjonariusze i wspólnicy podatnika,
  • konieczne będzie zatrudnienie przynajmniej 3 pracowników,
  • poniesione z tytułu zatrudnienia pracowników, miesięczne wydatki na ich pensje muszą plasować się na poziomie kwoty stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w konkretnym sektorze przedsiębiorstwa,
  • podatnik musi również być płatnikiem PIT, bądź składek na ubezpieczenie społeczne albo musi opłacać składki zdrowotne.

Jak przejść na CIT Estoński?

Ubieganie się o przejście na estoński CIT jest całkowicie dobrowolne i pozostaje indywidualną decyzją każdego podatnika. Jednak aby zgłosić taką chęć, należy złożyć odpowiednie zawiadomienie do właściwego urzędy skarbowego.

Do kiedy jest to możliwe? Deklaracje należy złożyć nie później niż do końca stycznia roku podatkowego, w którym przedsiębiorstwo pragnie skorzystać z regulacji wynikających z CIT-u estońskiego.

Przejście na system estoński jest możliwe również w trakcie roku podatkowego, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku konieczne będzie:

 • rozliczenie CIT na standardowych zasadach,
 • zamknięcie ksiąg,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego.

Takie działania pozwolą na precyzyjne ustalenie podstawy opodatkowania na okres stosowania się do CIT-u estońskiego.

Szukasz w swojej firmie oszczędności? Sprawdź, w jaki sposób możesz zyskać, przechodząc na nowy CIT estoński! Poznaj stawki i najważniejsze założenia, dzięki którym będziesz w stanie skutecznie rozwinąć swój biznes.

Zobacz również: czym są raje podatkowe?

Przeczytaj również: