Aktualnie jesteś: strona główna > aktualności > Regulamin promocji Sezon na Rabat

Formularz zgłoszeniowy

* - pola
obowiązkowe

Rzetelna firma
A A A

Aktualności

Regulamin promocji Sezon na Rabat

06.11.2017

 

Poniżej prezentujemy regulamin promocji Sezon na Rabat.


REGULAMIN PROMOCJI „SEZON NA RABAT”

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Sezon na Rabat” jest Europejskie Centrum Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Świeradowska 75, 50-559, Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352888, NIP 8883067767, REGON 340734569, kapitał zakładowy 162 000 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji to okres od 06.11.2017 – 28.02.2018. Zakończenie Promocji skutkuje brakiem prawa do skorzystania z Rabatu promocyjnego przez Uczestnika Promocji
 3. Informacje o Promocji „Sezon na Rabat” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.euro-punkt.pl.

§ 2. Definicje

 1. Organizator – Europejskie Centrum Podatkowe sp. z o.o., którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja „Sezon na Rabat” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która już współpracowała z Organizatorem w zakresie rozliczeń z podatku dochodowego z zagranicy lub która dopiero rozpocznie współpracę z Organizatorem w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych z Niemiec, Holandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii w systemie Self Assessment.
 5. Czas trwania promocji - czas od rozpoczęcia Promocji do jej zakończenia, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji „Sezon na Rabat” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 6. Rabat – zniżka wynagrodzenia wynikowego określonego przez warunki nawiązywanej umowy pobieranego przez Organizatora za usługę rozliczenia z zagranicznego podatku dochodowego, przysługująca Uczestnikom, którzy spełniają odpowiednie warunki.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy (nowi oraz stali) klienci.
 2. Rabat przysługujący Uczestnikowi w ramach Promocji jest uzależniony od dotychczasowo przeprowadzonych rozliczeń podatku z zagranicy:
 1. 1 rozliczenie – 5%;
 2. 2 – 3 rozliczeń – 10%;
 3. 4 – 6 rozliczeń – 15%;
 4. 7 – 8 rozliczeń – 20%;
 5. 9 i więcej – 25%
 6. Przez przeprowadzone rozliczenia rozumie się wszystkie dotychczasowo nawiązane pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem umowy dotyczące rozliczenia z podatku dochodowego z zagranicy, z których Uczestnik nie zrezygnował.
 7. Rabat przyznawany jest w trakcie nawiązywania umowy pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.
 8. Rabat nie przysługuje w sytuacji, w której Organizatorowi nie przysługuje wynagrodzenie wynikowe.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej, na adres mailowy: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Sezon na Rabat”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 4. Promocja nie łączy się z innymi.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a w szczególności na potrzeby przygotowania oferty dotyczącej wzięcia udziału w promocji. Ponadto oświadcza, iż został poinformowany, że administratorem jego danych jest Organizator, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, ma prawo wglądu do ich treści oraz żądania ich poprawy lub usunięcia.

do góry

Aktualności

Przedsiębiorca z oddziałem zagranicznym – czego może się spodziewać?

Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, czy nawet Chiny i Japonia – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prowadzić działalność gospodarczą w tych krajach. Czy aby na pewno? Decydując się na ekspansję zagraniczną, nie unikniemy barier wejścia.

Praca kancelarii w okresie świąteczno - noworocznym

Bezpłatny biuletyn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki: 162.000 zł w całości opłacony.

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego © 2011. All rights reserved.
Design by Necon Agencja Kreatywna, wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl

MAPA STRONY   |   POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   POLITYKA COOKIES

ecpodatkowe.pl on Facebook