Doradztwo podatkowe i księgowe dla branży budowlanej

Świadczenie usług budowlanych za granicą

Usługi budowlane i instalatorskie na nieruchomościach w krajach Unii Europejskiej od szeregu lat wykonywane są przez polskich przedsiębiorców, którzy otrzymują za wykonywane zlecenia często znacznie wyższe wynagrodzenie niż w Polsce. Konkurencyjność polskich firm budowlanych była dotąd determinowana niższymi stawkami wynagrodzeń pracowników ale ten element przewagi konkurencyjnej zmienia nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników z 2018 roku (2018/957). Państwa członkowskie mają czas do 29 lipca 2020 roku na dostosowanie przepisów krajowych do nowych zasad przyjmowania pracowników delegowanych. Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik delegowany na terytorium państwa UE otrzyma od swojego zagranicznego pracodawcy wynagrodzenie wyliczone w sposób wynikający z prawa, układów zbiorowych pracy i zwyczaju dla branży, zawodu czy regionu – obowiązujących w miejscu wykonywania pracy. Nowelizacja przewiduje dla każdego państwa członkowskie obowiązek zamieszczenia zasad wynagradzania (oraz innych obowiązkowych warunków zatrudniania) pracowników delegowanych do tego państwa – w formie jednolitej strony internetowej.

Dodatkowo, państwa UE zobowiązane są zapewnić, że po 12 miesiącach łącznego okresu delegowania pracowników przez tego samego pracodawcę do wykonywania tego samego zadania, będą miały zastosowanie wszystkie przepisy prawa pracy wynikające z przepisów, układów zbiorowych i zwyczaju państwa przyjmującego.

 

 

Struktura geograficzna eksportu polskich usług budowlanych przed i po COVID19​

Firma budowlana w Niemczech

Do początku roku 2020 najważniejszymi odbiorcami polskiego eksportu usług były Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria oraz kraje skandynawskie. Sytuacja na rynkach międzynarodowych po wybuchu pandemii Covid19 rozpoczęła zdecydowane osłabienie wymiany usługowej, w tym w branży budowlanej. W warunkach rygorów stanu epidemii można oczekiwać zmniejszenia polskiego handlu usługami. Przedłużająca się kwarantanna zmusiła firmy do obniżenia lub wręcz całkowitego zawieszenia aktywności gospodarczej. Nie bez wpływu jest przywrócenie granic wewnętrznych UE co znacznie ograniczyło mobilność pracowników i konsumentów.

Po ustąpieniu pandemii i rozpoczęciu odmrażania gospodarek należy się spodziewać powolnego procesu powrotu eksportu usług budowlanych. Proces ten zależeć będzie od sytuacji wewnętrznej krajów oraz programów stymulujących wzrost PKB. Z pewnością na korzyść polskich firm budowlanych wpływać będzie utrzymujące się osłabienie polskiego złotego.

Lokalne przepisy dla eksportu usług budowlanych

Oprócz stosowania zapisów nowelizacji dyrektywy o delegowaniu Polscy przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi budowlane na terenie innych państw Unii Europejskiej muszą wiedzieć, że w odniesieniu do tego typu świadczeń polski ustawodawca przewidział szczególny sposób określania miejsca opodatkowania VAT. Prace budowlane wykonywane poza Polską nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, lecz w państwie, w którym są położone nieruchomości. Oznacza to konieczność rejestracji z zagranicznym urzędzie skarbowym do VAT oraz prowadzenie regularnej sprawozdawczości.

Niektóre kraje wprowadziły w swoim ustawodawstwie formy opodatkowania dla firm budowlanych  nie stosowane w polskim systemie prawnym. Jednym z takich krajów są Niemcy, nasz największy partner w eksporcie usług, w tym budowlanych.

 

Prace budowlane w Niemczech a niemiecki podatek VAT (Umsatzsteuer)

 • jeżeli świadczysz usługi budowlane na terenie Niemiec, których odbiorcą jest osoba fizyczna, to nie podlegasz opodatkowaniu niemieckim podatkiem budowlanym
 • w takiej sytuacji jesteś jednak podatnikiem niemieckiego podatku VAT
 • w konsekwencji spoczywa na tobie obowiązek zarejestrowania się w niemieckim urzędzie skarbowym i rozliczenia podatku VAT należnego od świadczonych usług budowlanych
 • podatnikami niemieckiego podatku VAT są również przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane i korzystający przy tym z usług podwykonawców
 • przedsiębiorcy ci mają obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego od nabywanych od podwykonawców usług budowlanych (na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia)
 • co również ważne, przedsiębiorca korzystający z usług podwykonawców ma obowiązek poboru podatku budowlanego z wypłacanego im wynagrodzenia, o ile podwykonawcy nie przedstawią mu ważnego zwolnienia z podatku budowlanego

W ramach cyklu „Po prostu o podatkach” zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność budowlaną na terenie Niemiec do obejrzenia poradnika pt.

„Transgraniczne wykonywanie działalności budowlanej lub pokrewnej w Niemczech”

przygotowanej i prowadzonej przez eksperta Europejskiego Centrum Podatkowego.

Podatek budowlany w Niemczech (Bauabzugsteuer)

W przypadku Niemiec takim szczególną formę opodatkowania stanowi podatek od usług budowlanych, tzw. Bauabzugsteuer. Jest to odliczenie na poczet zobowiązań podatkowych firmy wykonującej usługę budowlaną na terenie Niemiec. Kto podlega obowiązkowi podatkowemu i w jakim wymiarze?

 • jeżeli świadczysz usługi budowlane na terenie Niemiec, to podlegasz opodatkowaniu niemieckim podatkiem budowlanym
 • twój kontrahent ma obowiązek dokonać potrącenia tego podatku z wypłacanego ci wynagrodzenia
 • stawka podatku wynosi 15% wynagrodzenia brutto
 • podatek budowlany dotyczy wszelkich usług, które służą wybudowaniu, remontowi, konserwacji, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanych
 • podatek budowlany pobierany jest od wszystkich podmiotów świadczących usługi budowlane w Niemczech, czyli indywidualnych przedsiębiorców, spółek cywilnych i handlowych

Więcej o naszych usługach związanych z podatkiem budowlanym Bauabzugsteuer w Niemczech

Zwolnienie z podatku budowlanego Niemcy (Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen)​

 • istnieje możliwość, aby kontrahent zaniechał poboru podatku budowlanego – można bowiem wystąpić do niemieckiego urzędu skarbowego o wydanie zwolnienia z tego podatku,
 • w celu uzyskania pierwszego zwolnienia należy zarejestrować się w niemieckim urzędzie i złożyć odpowiedni wniosek,
  zwolnienia wydawane są na czas określony
 • aby przedłużyć ważność zwolnienia należy złożyć kolejny wniosek
Doradztwo dla firm budowlanych w Niemczech

Zwrot podatku budowlanego Bauabzugsteuer

 • jeżeli kontrahent dokonał potrącenia podatku budowlanego z Twojego wynagrodzenia, istnieje możliwość uzyskania zwrotu tego podatku
 • w celu uzyskania zwrotu potrąconego podatku należy zarejestrować się w niemieckim urzędzie (w przypadku braku wcześniejszej rejestracji) oraz złożyć odpowiedni wniosek
 • wraz z wnioskiem należy przedłożyć urzędowi odpowiednie dokumenty, na podstawie których urząd zweryfikuje, czy po twojej stronie istnieją obowiązki w niemieckich podatkach dochodowych
 • w przypadku braku tego rodzaju obowiązków, urząd powinien dokonać zwrotu podatku budowlanego

 

Więcej o usłudze zwrot podatku Bauabzugsteuer tutaj…

Weryfikacja istnienia obowiązków w niemieckich podatkach dochodowych (Prüfung der Steuerpflicht)

 • obowiązek składania dokumentów, na podstawie których urząd weryfikuje istnieje obowiązków w niemieckich podatkach dochodowych dotyczy nie tylko osób starających się o zwrot podatku budowlanego
 • urząd nakłada ten obowiązek na wszystkich przedsiębiorców wykonujących w Niemczech prace budowlane
 • standardowo termin na złożenie dokumentów za dany rok upływa wraz z końcem maja roku następnego
 • w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, urząd m.in. może odmówić przedłużenia ważności zwolnienia z podatku budowlanego

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec (SOKA-BAU i służba celna)

 • wykonując prace budowlane w Niemczech przy wykorzystaniu delegowanych pracowników masz obowiązek zgłoszenia się do SOKA-BAU
 • SOKA-BAU to niemiecka kasa socjalna, której celem jest zabezpieczenie roszczeń urlopowych pracowników branży budowlanej
 • pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia do SOKA-BAU swoich pracowników, jak również do odprowadzania do SOKA-BAU składek urlopowych
 • ma on również obowiązek składania do SOKA-BAU miesięcznych deklaracji, w których rozliczane są roszczenia urlopowe delegowanych pracowników
 • delegując do pracy w Niemczech pracowników budowlanych należy pamiętać również o tym, aby zawiadomić o tym fakcie niemiecką służbę celną

Oferta Europejskiego Centrum Podatkowego:

W przypadku Niemiec:

 • ustalenie obowiązku podatkowego w podatku budowlanym, niemieckich podatkach dochodowych (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer) i niemieckim podatku VAT, jak również obowiązków w podatku od wynagrodzeń (Lohnsteuer)
 • rejestrację przedsiębiorstwa we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym
 • pozyskanie zwolnienia z podatku budowlanego
 • pozyskanie zwrotu potrąconego podatku budowlanego
 • sporządzanie dokumentów służących weryfikacji istnienia obowiązków w niemieckich podatkach dochodowych
 • sporządzanie okresowych i rocznych deklaracji dla niemieckiego podatku VAT
 • zgłoszenie pracodawcy i pracowników do SOKA-BAU i niemieckiej służby celnej
 • sporządzanie deklaracji do SOKA-BAU