Dotychczasowe szkolenia online

Poznaj tematy i agendę szkoleń oraz webinariów organizowanych przez Europejskie Centrum Podatkowe w ciągu ostatnich miesięcy.

Skutki zmian podatkowych od 1 stycznia 2020 r. na działalność przedsiębiorców

1. Skutki transakcji z kontrahentami, których dane w Białej Księdze są niekompletne

2. Zapisy umowne a obowiązki płatnicze nałożone ustawami podatkowymi

3. Nowe zasady przekształcania paragonów w faktury VAT

4. Warunki i zakres obowiązywania obniżonej stawki podatku dochodowego (17%)

5. Nowe zasady opodatkowania osób młodych (do 26 roku życia)

6. Skutki wprowadzenie indywidualnego rachunku bankowego

7. Możliwość i obowiązek stosowania nowych kas fiskalnych on-line lub w formie oprogramowania

8. Nowe możliwości ograniczenia ryzyka podatkowego stosowania niewłaściwej stawki VAT, wystąpienia o interpretację

9. Praktyczne doświadczenia z mechanizmem podzielonej płatności w VAT (split payment)

Zmiany w PIT i VAT od stycznia 2020 roku

1. Biała księga, przelew na konto które nie zostało w niej ujęte,a koszty uzyskania przychodów

Dokumentacja zapisów z białek księgi
Możliwość wyłączenia odpowiedzialności
Weryfikacja kontraktowa z punktu widzenia prawa cywilnego

2. NIP na paragonie

Sankcja w podatku VAT

3. 17% PIT do limitu

4. Zerowy PIT dla młodych

Obowiązki dokumentacyjne

5. Indywidualny nr rachunku bankowego w US

6. Nowe kasy fiskalne – kasy on-line

Terminy i obowiązki,
Wymagania techniczne i braki w możliwości przesyłu danych

7. Kasa w formie oprogramowania

Projekt rozporządzenia i zakres podmiotowy
Przewaga nad zwykłą kasą fiskalną

8.Wiążąca informacja stawkowa

Interpretacje w zakresie stawek VAT

9.Zmiany 2020 w praktyce – split payment

Sankcje w VAT
Treść faktur
Nowy JPK a split payment

Zmiany w VAT na 1 września 2019 oraz projekty zmian na 1 stycznia 2020

1. Obowiązkowy split payment
2. Odwrotne obciążenie – rezygnacja z pomysłu
3. Biała księga w VAT – zalety i zagrożenia
3. NIP na paragonie
4. JPK_VAT i czynności sprawdzające
5. Inne zmiany wchodzące 1 września 2019
6. Projekty zmian na 1 stycznia 2020 roku

Zmiany w podatkach dochodowych, VAT oraz ZUS w 2019 roku, wyjaśnienia i praktyczne porady

1. Nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych, zakup i eksploatacja
2. Zeznania podatkowe w roku 2019
3. Zmiany w VAT:
ulga za złe długi
bony

4. Zmiany w podatkach dochodowych:
IP BOX (innovation box)
9% CIT, warunki
opodatkowanie nieruchomości
kryptowaluty
danina solidarnościowa
exit tax
nowe zasady rozliczenia strat podatkowych
5. Obniżony ZUS, plusy i minusy

Webinarium podatkowe

Zeznania podatkowe osób fizycznych w 2019 roku

1. Zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy
2. Straty z lat poprzednich w zeznaniu za 2018 rok
3. Ulga na dzieci
4. Wspólne zeznanie małżonków
5. Darowizny w zeznaniu
6. Pozostałe ulgi
7. Dochody z zagranicy
8. Sprzedaż mieszkania i zakup na własne cele mieszkaniowe
9. Danina solidarnościowa

Czynności sprawdzające - prawa i obowiązki podatnika oraz biura rachunkowego

1. Zakres czynności oraz forma rozpoczęcia czynności
2. Termin prowadzenia czynności
3. Kompetencje organu oraz zakres czynności, które organ może przeprowadzić
4. Obowiązki biura rachunkowego w stosunku do organu podatkowego oraz klienta
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz RODO odnośnie czynności sprawdzających

Wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz nabycie

1. Moment powstania obowiązku podatkowego,
2. Obowiązki formalne związane z transakcjami,
3. Sprzedaż wysyłkowa, WDT a może sprzedaż poza terenem kraju,
4. Dokumenty uprawniające do stawki 0%

Kontrola podatników oraz nowa rola pełnomocników w świetle zmian w Ordynacji Podatkowej

1. Nowe rodzaje pełnomocnictw,
2. Rozszerzone zakresy kontroli oraz czynności sprawdzających,
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
4. Sądowa kontrola oraz skarga na bezczynność.

Najkorzystniejsze sposoby nabywania i zbywania samochodów na tle PIT i VAT

1. Najkorzystniejsze sposoby: leasing, kredyt, wypożyczenie czy gotówka?
2. VAT – odliczamy 100% czy ograniczamy się do 50%?
3. Eksploatacja pojazdów, właściciele, pracownicy,
4. Formy sprzedaży oraz inne formy likwidacji środka trwałego.

Kontrola podatkowa - kontrola podatkowa w oparciu o Ordynację Podatkową oraz ustawę Prawo przedsiębiorców

1. Rozpoczęcie kontroli, zawiadomienie podatnika oraz rozpoczęcie bez zawiadomień,
2. Sprzeciw wobec rozpoczętej kontroli, zasadność oraz okoliczności,
3. Treść oraz forma dokumentów rozpoczynających kontrolę,
4. Miejsce prowadzenia kontroli, obowiązki biura rachunkowego,
5. Zawiadomienia oraz doręczenia w trakcie kontroli,
6. Udział podatnika w trakcie kontroli podatkowej,
7. Uprawnienia kontrolujących oraz obowiązki kontrolowanego,
8. Zakończenie kontroli i jej termin,
9. Treść protokołu kontroli oraz ewentualne zastrzeżenia

Szkolenia podatkowe online

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 roku

1. PIT i CIT – korekta kosztów oraz przepisy przejściowe
2. Nieujawnione źródła przychodu
3. Nowe zwolnienia w PIT
4. Prace badawczo-rozwojowe i ulga z tym związana,
5. Podatki i opłaty lokalne – zmiany zasad płatności podatku, fakultatywność opłat,
6. Zmiana zasad opodatkowania środków transportowych.

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

W trakcie szkolenia nasz ekspert wskaże, jakich nieprawidłowości dopuszczają się kontrolujący i w jaki sposób możemy przeciwstawić się coraz większej próbie przerzucania obowiązków kontrolnych na podatników i biura ich obsługujące.

Szkolenie to pozwoli również zwiększyć zaufanie klientów do państwa jako podmiotu i angażującego się w sprawy podatnika.

Program:

1. Rozpoczęcie kontroli i jej formy,
2. Etapy postępowania,
3. Prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,
4. Materiał dowodowy i inicjatywa dowodowa,
zapoznanie się z materiałem dowodowym,
5. Protokół pokontrolny,
6. Możliwości odwoławcze po decyzji.

Jak zwiększyć sprzedaż w biurze rachunkowym? Zachowania Klienta vs decyzja odnośnie zakupu.

1. Typologia Klienta i przygotowanie do spotkania i jego wpływ na powodzenie sprzedaży,
2. Wybrane techniki sprzedaży i negocjacji – przedstawienie wybranych technik w odniesieniu do potrzeb w branży,
3. Budowanie przewagi konkurencyjnej oraz elementy rozmowy handlowej,
4. Utrzymanie Klienta jako element rozwoju biura rachunkowego, a pozyskanie Klienta – cross selling,
5. Podsumowanie szkolenia i pytania Uczestników.

Samochody służbowe i prywatne w firmie po zmianach, orzecznictwo i interpretacje

W ostatnich latach ustawodawca bardzo często zmieniał przepisy dotyczące nabyć, eksploatacji i sprzedaży pojazdów. Począwszy od wzoru posła Lisaka, kończąc na ostatnich zmianach ograniczających prawo odliczenia VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów. Nie wszystkie przepisy są jasne, część z nich nawet nie znajduje się w ustawach podatkowych, tylko w Rozporządzeniach Ministrów.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i zdefiniowanie ram czasowych dotyczących odliczenia podatku VAT, opierając się na wyrokach, które nie zawsze są zgodne z literalnym brzmieniem przepisów czy interpretacjami Ministerstwa Finansów.

Nasz ekspert chciałby również wskazać na zagrożenia związane z przepisami, które na pierwszy rzut oka są jasne i przejrzyste.

Program:

1. Zakup i rozliczenie samochodu,
2. Eksploatacja i koszty z nią związane,
3. Użytkowanie w celach prywatnych przez właścicieli i pracowników,
4. Dodatkowa dokumentacja związana z pełnym odliczeniem VAT,
5. Wyroki i interpretacje po zmianach,
6. Sprzedaż samochodu firmowego.