VAT w krajach Unii Europejskiej UE

Przemieszczasz własne towary na terytorium Unii Europejskiej lub dokonujesz sprzedaży za granicą? Korzystasz z marketplace’ów jak Amazon (FBA) lub eBAY? Świadczysz usługi budowlane lub przewozu osób? Już podlegasz lub możesz podlegać zagranicznym podatkom od wartości dodanej.

Zapoznaj się z naszą ofertą wykonania w imieniu klienta obowiązków podatkowych w VAT zagranicznych przedsiębiorców.

Ustalenie obowiązków podatkowych i rejestracja do VAT

Ustalimy Państwa obowiązki podatkowe w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzimy Państwa przedsiębiorstwo przez rejestrację do VAT w zagranicznym urzędzie skarbowym oraz udzielimy Państwu wszelkiego wsparcia w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych w podatku od wartości dodanej.

Co do zasady, przedsiębiorcy posiadający w Polsce miejsce zamieszkania lub siedzibę, dokonujący dostaw towarów na rzecz unijnych przedsiębiorców lub świadczących dla nich usługi nie mają obowiązku rejestrowania się na VAT za granicą, a tym samym rozliczać za granicą podatku VAT od powyższej sprzedaży.

Niemniej jednak, od powyższej zasady są wyjątki.

Obowiązkowej rejestracji na VAT podlegają m.in. zagraniczni przedsiębiorcy, którzy:

 • dokonują z zagranicy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość przekroczyła w roku kalendarzowym określoną przepisami kwotę,
 • świadczą na terytorium innego kraju UE usługi budowlane dla osób niebędących przedsiębiorcami,
 • świadczą na terytorium innego kraju UE usługi przewozu osób,
 • wprowadzają (importują) towary na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, których dopuszczenie do wolnego obrotu (tzw. oclenie) następuje na terytorium innego kraju UE,
 • przemieszczają na terytorium innego kraju UE własne towary celem składowania,
 • przemieszczają na terytorium danego kraju UE towary nabyte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • dokonują dostaw towarów z terytorium kraju EU, tzn. sprzedaży towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium tego kraju,
 • są odbiorcami usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych podwykonawców,
 • posiadają w kraju EU stałą palcówkę, poprzez którą częściowo lub całkowicie prowadzą działalność gospodarczą.

 

Składanie deklaracji VAT

Rejestracja do celów podatku VAT w wybranych przez Państwa krajach wiąże się z obowiązkiem składania okresowych deklaracji, określonych przepisami wewnętrznymi tych krajów UE. Deklarację VAT, która wynika z zestawienia wszystkich transkacji podlegających opodatkowaniu, składa się najczęściej co miesiąc lub kwartał. Niestety zakres zbieranych informacji na deklaracjach w poszczególnych krajach różni się od siebie co oznacza, że dla każdego kraju deklaracja jest przygotowywana osobno. Dodatkowo, w wybranych krajach należy spełnić inne obowiązki sprawozdawcze.

Reprezentacja przed organami

Nasi klienci po dokonaniu rejestracji i w trakcie obowiązywania umowy o współpracy mogą liczyć na ich reprezentowanie przed zagranicznym urzędem skarbowym przez Europejskie Centrum Podatkowe w charakterze pełnomocnika. Usługodawcą będzie wskazany przez ECP zagraniczny doradca podatkowy, posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe.

Lista obsługiwanych przez nas krajów:​

 • Austria
 • Czechy
 • Niemcy
 • Hiszpania
 • Francja
 • Słowacja
 • Włochy
 • Wielka Brytania

Szczegółowych informacji na temat ewentualnych obowiązków w podatku od wartości dodanej w krajach Unii Europejskiej udzielą Państwu nasi doradcy podatkowi.

Zapraszamy do kontaktu!