Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-559), ul. Świeradowska 75, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352888, Kapitał zakładowy: 162 000 zł NIP: 888-306-77-67, Regon: 340734569, e-mail: [email protected], tel. 71-7876362 (zwana dalej ECP).

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP i wykonania zawartej przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP, a także wykonania ciążących na ECP obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. ECP jest uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami ECP) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z ECP umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom ECP na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ECP a Podwykonawcami ECP. Ponadto ECP jest zobowiązane do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców ECP posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP oraz roszczeń zagranicznych organów administracji podatkowej. Jeśli w ciągu kolejnych dwóch lat zawrzesz z nami drugą i kolejne umowy o świadczenie usług i uzyskasz w związku z tym rabat lojalnościowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony w celu umożliwienia dalszego naliczania rabatu. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z ECP umowy o świadczenie usług oferowanych przez ECP, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ECP działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ECP ciążącego na ECP obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi ECP informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

9. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

10. ECP zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z Twoimi danymi i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. ECP nie może i nie będzie wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Polityce Prywatności.