rozliczanie

Co oznacza wspólne rozliczenie z małżonkiem? Dlaczego warto?

Prawo podatkowe przewiduje możliwość wspólnego opodatkowania małżonków. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej również Polakom pracującym za granicą przysługuje prawo wspólnego z małżonkiem rozliczenia dochodów w zagranicznym urzędzie skarbowym.

Złożenie wspólnego zeznania podatkowego może przynieść podatnikowi (pracownikowi) korzyść finansową. Korzyść ta jest tym większa, im większa jest różnica dochodów osoby pracującej za granicą i współmałżonka w kraju.

Przyczyną jest tzw. progresywna skala podatkowa, którą stosują niemal wszystkie kraje europejskie (np. Niemcy, Holandia, Austria, Polska, etc.) Progresja podatkowa polega na tym, że wyższe dochody opodatkowane są wyższą stawką podatkową. Rozliczając się wspólnie z małżonkiem pracownik o wyższych dochodach może „skorzystać” z niższej stawki podatkowej, która ma zastosowanie do dochodów małżonka. W praktyce bowiem przy wspólnym opodatkowaniu dochodów małżonków podatek liczony jest co prawda w podwójnej wysokości, ale od połowy ich wspólnych dochodów. W Europie Zachodniej (zwłaszcza w Niemczech) skala podatkowa szybko „rośnie” wraz ze wzrostem dochodów, dlatego wspólne opodatkowanie może przynieść dużą korzyść materialną.

Jakie są warunki rozliczenia podatkowego z małżonkiem?

Aby rozliczyć dochody wspólnie z małżonkiem należy spełnić dodatkowe warunki. Zasadniczo są to:

Np. w Niemczech wspólne dochody małżonków w Polsce (tzn. uzyskane w Polsce) po przeliczeniu na EUR nie mogą przekroczyć w roku 2010 kwoty EUR 8.004.

Limity zagranicznych dochodów nie dotyczą sytuacji, w której małżonkowie mieszkają na stałe za granicą (tzw. rezydenci podatkowi) lub są przez zagraniczne prawo podatkowe traktowani na równi z rezydentami podatkowymi. W takim przypadku osoby te mogą zawsze wybrać wspólne rozliczenie.

Należy również podkreślić, że rozliczenie podatkowe za granicą jest niezależne od rozliczenia podatkowego w Polsce. Oznacza to, iż można złożyć wniosek o wspólne rozliczenie w zagranicznym urzędzie nawet wtedy, gdy Polsce małżonkowie nie złożyli wspólnego zeznania podatkowego.

Przeczytaj również: