zwrot-podatku-w-niemczech

Co zrobić, gdy niemiecki urząd skarbowy odmówił zwrotu podatku? Jak się odwołać?

W Niemczech, inaczej niż w Polsce, ustalenie zobowiązania podatkowego od dochodu osób fizycznych dokonywane jest przez organ skarbowy w drodze decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid). Decyzja ta nie zawsze uwzględnia wszystkie okoliczności, mające wpływ na wymiar podatku. W takiej sytuacji, każdemu podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego w Niemczech

Odwołanie od decyzji organu podatkowego to środek zaskarżenia, który musi spełniać wymogi przewidziane przepisami niemieckiej Ordynacji podatkowej (Abgabenordnung). Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, we właściwym urzędzie skarbowym lub wnieść ustnie do protokołu. Termin złożenia odwołania wynosi jeden miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Przy doręczeniu na terenie Niemiec bieg terminu rozpoczyna się nie później niż po trzech dniach od dnia nadania decyzji, chyba że decyzja została doręczona w późniejszym terminie. Jeśli decyzja doręczona została poza granicami Niemiec, przyjmuje się, że została doręczona nie później niż miesiąc od dnia nadania.

W odwołaniu należy sformułować zarzuty przeciwko decyzji oraz sprecyzować istotę i zakres żądania. Wnoszący odwołanie powinien wskazać, czego oczekuje od urzędu skarbowego, czyli w jaki sposób decyzja powinna zostać zmieniona. Dodatkowo należy przedstawić dowody, które uzasadniają żądanie i pomogą w rozpatrzeniu sprawy.

Jeśli organ podatkowy uzna stanowisko wnoszącego odwołanie za słuszne, wówczas zostanie wydana decyzja, zmieniająca decyzję zaskarżoną.Jeśli jednak urząd nie podzieli stanowiska przedstawionego w odwołaniu, wówczas zostanie wydana decyzja oddalająca odwołanie (Einspruchentscheidung). W takiej sytuacji stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do niemieckiego sądu finansowego (Finanzgericht).

W kontaktach z organami podatkowymi stroną jest podatnik. Warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w osobie polskiego lub zagranicznego doradcy podatkowego. Doradca podatkowy pomoże w interpretacji zawiłych regulacji prawnych oraz opierając się na instrumentach prawnych, sfinalizuje postępowanie podatkowe.

Przeczytaj również: