rozlakowe

Mityczne „rozłąkowe” – o wspólnym z małżonkiem rozliczeniu podatku w Holandii

Z holenderskim urzędem skarbowym można rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z partnerem fiskalnym. Wspólne rozliczenie podatkowe w Holandii, czyli prawo do ogólnej ulgi podatkowej partnera fiskalnego (algemene heffingskorting) określa się w Polsce w języku potocznym  „rozłąkowym”.

Rozliczenie podatkowe z małżonkiem w Holandii

Prawo do ogólnej ulgi podatkowej partnera fiskalnego nie ma jednak nic wspólnego z rozłąką. Przysługuje osobom, które posiadają tzw. partnera fiskalnego, oraz których dochód brutto w roku podatkowym jest wyższy niż 14 tysięcy euro.

Rozliczenie wspólne jest korzystne, gdy istnieje dysproporcja w dochodach między osobą składająca zeznanie a jej partnerem fiskalnym. W wyniku przeniesienia ogólnej ulgi podatkowej partnera fiskalnego, podatnik płaci niższy podatek (lub otrzyma wyższy zwrot nadpłaty – tzw. zwrot podatku).

Partnerem fiskalnym jest najczęściej współmałżonek. Może nim być również inna osoba np. siostra, brat, rodzic itp., z którą osoba składająca zeznanie podatkowe mieszkała lub mieszka w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w danym roku podatkowym, oraz z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

W przypadku, gdy partnerem fiskalnym jest jedno z rodziców, należy spełnić dodatkowy warunek, jakim jest ukończenie 27 roku życia w roku poprzedzającym rok, za który składane jest zeznanie podatkowe.

Małżonkowie nie mają obowiązku zameldowania pod tym samym adresem w przypadku, gdy spełnią jeden z dodatkowych warunków: mają wspólne dziecko lub jeden z partnerów przysposobił dziecko drugiego partnera, albo są właścicielami tej samej nieruchomości, lub są zarejestrowani jako partnerzy w funduszu emerytalnym.

Warunkiem koniecznym do złożenia wspólnego zeznania podatkowego jest posiadanie Sofinummer przez partnera fiskalnego. Jeśli partner fiskalny nie posiada Sofinummer, należy wnieść o jego nadanie.

Ponadto osoba składająca zeznanie oraz partner fiskalny muszą spełnić dodatkowe warunki, co do wysokości uzyskanych dochodów. Dochód osoby składającej zeznanie musi być wyższy niż 14 tysięcy euro (brutto), natomiast dochód brutto partnera fiskalnego nie może przekroczyć 6 tysięcy euro. Przekroczenie progu 6 tysięcy euro brutto przez partnera fiskalnego wyklucza możliwość przeniesienia ulgi podatkowej. Ponadto osoby rozliczające się wspólnie mają obowiązek wykazania w holenderskim zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych za granicą (np. w Polsce).

Wysokość ogólnej ulgi podatkowej uzależniona jest od dochodów partnera fiskalnego. Kwoty maksymalne przedstawia tabela:

Rok podatkowy2007200820092010
Osoby poniżej 65 roku życia2043 €2074 €2007 €1987 €
Osoby powyżej 65 roku życia957 €970 €935 €925 €

Prawo do ogólnej ulgi podatkowej partnera ustalane jest decyzją holenderskiego urzędu skarbowego.

Przeczytaj również: