przeliczanie-kwoty-podatku

Przeliczanie kwoty przychodu w walucie obcej w celu rozliczenia podatkowego

Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Polski na podstawie obowiązujących przepisów ma możliwość wystawiania faktur zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Jeżeli skorzysta on z opcji drugiej, przy składaniu deklaracji podatkowej zobowiązany jest do przeliczenia kwoty faktury na złote. Poniżej wyjaśniamy, jaki kurs należy obrać w wypadku wystawiania faktur oraz korekt w walucie obcej.

Zasady odnośnie do wyboru kursu waluty do przeliczeń dla celów rozliczenia podatku VAT oraz w celu tworzenia korekt reguluje ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Przepisy te zgodnie z art. 106a dotyczą między innymi podatników, którzy dokonują dostawy towarów i świadczenia usług oraz posiadają siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub stałe miejsce zamieszkania.

Artykuł 31a ustawy o podatku od towarów i usług zawiera informację o tym, że bez względu na to, czy faktury wystawiane przez przedsiębiorcę są w złotych, czy w walucie obcej, podczas rozliczenia podatkowego w Polsce wszystkie kwoty należy zawsze wykazywać  w złotych.

Przeliczając kwoty faktur na złotówki, należy brać pod uwagę średni kurs waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z przedednia powstania obowiązku podatkowego lub ostatni kurs wymiany podany przez Europejski Bank Centralny na dzień poprzedzający ten, w którym powstał obowiązek podatkowy, przeliczając kwoty względem kursu euro. Dotyczy to także sprzedaży wysyłkowej. W wypadku wystawiania faktur zbiorczych należy przeliczyć osobno kwotę każdej z nich.

Chwila powstania obowiązku podatkowego

Powstanie obowiązku podatkowego ściśle związane jest z chwilą powstania przychodu. Przychód powstaje w dniu pozyskania danego przedmiotu, prawa majątkowego lub wykonania/częściowego wykonania usługi. Powstanie obowiązku podatkowego wiąże się wobec tego z dostawą towarów lub wykonaniem usługi.

Różne daty powstania obowiązku podatkowego i faktury

Przedsiębiorca ma możliwość wystawienia faktury na 30 dni przed wykonaniem usługi albo dostawy towarów, lub w chwili wcześniejszego otrzymania zapłaty w całości, ewentualnie części za towar lub usługi. Podczas gdy faktury wystawione są w walucie zagranicznej, przeliczając jej kwotę na złote, należy uwzględnić średni kurs ogłoszony przez NBP na dzień roboczy przed wystawieniem faktury lub  ostatni kurs wymiany w porównaniu do euro podany przez EBC na dzień poprzedzający ten, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Podsumowując: o kursie przyjętym do przeliczenia przychodu na złote decyduje data, w której powstaje obowiązek podatkowy.

Korekty faktur

Czasami zdarza się, że konieczne jest wykonanie korekty faktury. Jeżeli dotyczą one towarów lub usług, które miały miejsce we wcześniejszych okresach rozliczeniowych, kurs należy przeliczyć, zgodnie z interpretacją przepisów, według zasad obowiązujących dla faktur pierwotnych. Oznacza to, że korektę faktury wystawionej w walucie innej niż złoty należy przeliczyć zgodnie ze średnim kursem ogłoszony przez NBP na dzień roboczy przed wystawieniem faktury pierwotnej.  

Przeczytaj również: