przeniesienie-spolki-za-granice

Przeniesienie siedziby spółki za granicę

Polskie przepisy podatkowe stale się zmieniają. Są one raczej zaostrzane, niż rozluźniane. W związku z tym przedsiębiorcy decydują się niekiedy na tzw. anonimizację przedsiębiorstwa poprzez przeniesienie siedziby spółki z granicę.

Przenosząc siedzibę przedsiębiorstwa za granicę, przedsiębiorcy mogą cieszyć się mniejszą liczbą formalności i procedur. W wielu państwach rejestracja działalności za granicą przeprowadzana jest o wiele sprawniej i szybciej niż w Polsce. Wiąże się to jednak z koniecznością szczegółowego zapoznania się z prawem obowiązującym w państwie, do którego siedziba działalności gospodarczej jest przenoszona.

Gdzie przenieść spółkę za granicę?

Najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy jest wybranie odpowiedniego państwa, w którym firma będzie najlepiej się rozwijać. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie aspekty jak: ulgi dotyczące podatku VAT, podatku dochodowego, podatku od nieruchomości oraz konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wśród Polaków dużym zainteresowaniem cieszą się takie kraje jak Czechy, Słowacja, Bułgaria, Węgry, Cypr, czy Malta.

Przenosząc siedzibę zarejestrowanej w Polsce spółki do innego kraju, przedsiębiorca może zachować osobowość prawną oraz prawa i obowiązki firmy prowadzonej w Polsce. Prawo polskie wskazuje, że w wypadku przeniesienia siedziby spółki za granicę, spółka ulega rozwiązaniu, oraz że w większości przypadków przedsiębiorca nie traci osobowości prawnej w Polsce, ale zaczyna podlegać przepisom prawa państwa, do którego została przeniesiona siedziba.

Według Kodeksu spółek handlowych przekształcenie transgraniczne możliwe jest dla spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o i spółek akcyjnych. W związku z brakiem przepisów uniemożliwiających przeniesienie siedziby firmy, w spółce z o.o. lub akcyjnej może zostać przyjęta uchwała o przeniesieniu spółki za granicę, jednak spowoduje to rozwiązanie spółki i wobec tego należy przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Wyjątek stanowi chęć przeniesienia siedziby do innego państwa Unii Europejskiej, ponieważ obowiązek likwidacji w tym wypadku został uznany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2017 r. za naruszenie unijnej zasady swobody przedsiębiorczości. Może się zdarzyć, że dopóki likwidacja nie zostanie przeprowadzona, spółka nie zostanie wykreślona z KRS w ramach uchwały o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. Jeżeli będzie to dotyczyło przeniesienia siedziby do innego kraju UE, będzie to niezgodne z prawem unijnym.

W orzeczeniu z 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustalił również, że w wypadku przeniesienia statutowej spółki za granicę w obrębie przekształceń transgranicznych nie powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli spółka będzie dalej wykonywała działalność w innym kraju członkowskim i działania te nie są podejmowane jedynie w celu uchylenia się od obowiązku podatkowego. Wobec tego, jeżeli siedziba spółki przenoszona jest do innego kraju Unii Europejskiej, spółka zostaje przekształcona w spółkę prawa obcego i nie musi płacić podatku, o którym mowa w ustawie z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (19% od wartości otrzymanego majątku).

Przeczytaj również: