Co to jest faktura RR i kto może ją wystawić?

Co to jest faktura RR i kto może ją wystawić?

Faktura VAT RR to dokument księgowy potwierdzający nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od rolnika ryczałtowego. Jakie wymagania określone w ustawie o podatku od towarów i usług powinna ona spełniać? Kiedy i na jakich zasadach od faktury RR można odliczyć podatek VAT? Przeczytaj nasz poradnik i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania!

Faktura RR – co to jest i kiedy ją stosować?

W myśl przepisów prawa każda transakcja handlowa, której stroną jest przedsiębiorca, powinna być należycie udokumentowana. Powyższa zasada obowiązuje również podczas zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) przewidują jednak, że w przypadku tego typu obrotu, stroną zobowiązaną do wystawienia dokumentu księgowego jest przedsiębiorca. Aby udokumentować transakcję, której przedmiotem są płody rolne, powinien on przygotować tzw. fakturę VAT RR.

Wspomniana wyżej ustawa wyraźnie wskazuje na okoliczności, w jakich kupujący ma obowiązek przygotowania tego nietypowego dokumentu. Co do zasady, można go stosować, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • podmiotem dokonującym sprzedaży jest rolnik ryczałtowy,
 • kupującym jest przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT,
 • przedmiotem obrotu są produkty rolne pochodzące z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego lub też świadczone przez niego usługi rolnicze.

Ustawa o podatku VAT wyraźnie precyzuje również, komu przysługuje status rolnika ryczałtowego. Zgodnie z brzmieniem, art. 2 pkt 19 jest nim podmiot dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. Status ten nie przysługuje jednak tym rolnikom, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jakie informacje powinna zawierać faktura RR?

Przepisy ustawy o VAT jasno wskazują, jakie informacje powinna zawierać faktura za płody rolne. Do tych najważniejszych należą:

 • oznaczenie stron transakcji (dostawcy i nabywcy),
 • nr NIP lub PESEL przedsiębiorcy i rolnika,
 • data zakupu,
 • data wystawienia i numer faktury,
 • rodzaj nabytych produktów, wraz z ich ilością oraz jednostką ich miary,
 • cena i sumaryczna wartość nabytych produktów (bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku),
 • stawka i kwota zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych powiększona o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • podpisy osób wystawiających i otrzymujących fakturę za płody rolne.

Dodatkowo na fakturze VAT RR powinno się również znaleźć oświadczenie, że sprzedawcy przysługuje status rolnika ryczałtowego.

Rozliczenia podatkowe a faktura RR

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o VAT zostały skonstruowane w taki sposób, że zwalniają rolników ryczałtowych z wielu obowiązków związanych z podatkiem od towarów i usług. Dokonując dostawy produktów rolnych na rzecz przedsiębiorcy, posiadającego czynny status podatnika VAT, mają oni również prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, które podlegają opodatkowaniu. Zwrot ten, zgodnie z brzmieniem art. 115 ustawy o VAT, jest wypłacany rolnikowi przez nabywcę, który dokonuje zakup.

Opisany wyżej mechanizm pozwala w praktyce zrekompensować rolnikowi skutki wynikające z braku prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ten przywilej został bowiem przeniesiony na nabywcę, a zatem podmiot, który wystawia fakturę RR. Aby jednak rozliczyć podatek, konieczne jest spełnienie 3 warunków:

 • nabycie produktów rolnych musi być związane z dostawą opodatkowaną,
 • zapłata za sprzedawane płody rolne powinna wpłynąć na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego,
 • w dokumencie potwierdzającym dokonanie zapłaty faktury za płody rolne, wskazane zostały nr i data wystawienia tej faktury, lub też na fakturze RR znajdują się dane identyfikacyjne dokumentu, który potwierdza dokonanie zapłaty.

Faktura za płody rolne – regulacje, o których warto pamiętać

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT faktura RR może być wystawiona w wersji elektronicznej. Aby taki dokument był jednak ważny, musi zawierać czytelne podpisy stron transakcji (nabywcy oraz sprzedawcy). Podmioty, które chcą skorzystać z tej opcji, powinny zatem dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jego brak spowoduje, że dokumentu nie będzie można użyć w celu dokonania rozliczeń podatkowych. Strony muszą również zwrócić uwagę na termin ważności takiej faktury. Dokument należy bowiem przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika wiesz już, czym jest faktura VAT RR oraz kiedy należy ją stosować. Jeśli jednak masz problem z rozliczeniem takiego dokumentu, skorzystaj z oferty Europejskiego Centrum Podatkowego. Biuro rachunkowe we Wrocławiu to miejsce, w którym otrzymasz profesjonalną pomoc. Zadzwoń i przekonaj się, co możemy zrobić dla Ciebie!

Przeczytaj również: