VAT OSS – czym jest i kiedy warto z niego skorzystać?

VAT OSS – czym jest, jaki jest limit i kiedy warto z niego skorzystać? 

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów i usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych zamieszkujących w innym państwie UE. Regulacje wdrożone w ramach tzw. pakietu dla e-commerce, miały z jednej strony upraszczać procedury podatkowe, zaś z drugiej, sprzyjać harmonizacji prawa na poziomie całej Unii Europejskiej. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, czym jest procedura VAT OSS oraz kiedy warto z niej skorzystać.

Pakiet VAT dla e-commerce – najważniejsze informacje

Przepisy dotyczące ewidencji i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), jakie obowiązywały w poszczególnych państwach członkowskich UE, jeszcze do niedawna znacząco się różniły. Z tego względu organy Unii Europejskiej od wielu lat podejmowały działania, zmierzające do ujednolicenia rozliczeń w handlu transgranicznym. Efektem ich prac było przyjęcie dwóch dyrektyw Rady UE – 2007/2455 oraz 2019/1995. Nowe regulacje miały z jednej strony upraszczać procedury związane z rozliczeniem podatku VAT, zaś z drugiej przyczyniać się do tworzenia bardziej konkurencyjnych warunków dla przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje produkty i usługi klientom zamieszkującym w innych państwach UE. Wspomniane wyżej rozwiązania składały się na tzw. pakiet VAT dla e-commerce, który wszedł w życie 1 lipca 2021 r.

Zmiany w VAT wprowadzone po 1 lipca 2021 r.

Przed wprowadzeniem nowych rozwiązań, każde z państw członkowskich UE ustalało własny limit wartości sprzedaży transgranicznej, po przekroczeniu którego sprzedawca musiał odprowadzić w tym kraju podatek VAT. To z kolei wiązało się z koniecznością dokonania rejestracji do celów podatkowych oraz rozliczenia VAT zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju. Ponieważ procedury stosowane w poszczególnych państwach znacząco się różniły, wielu podatników miało problemy z prawidłowym ewidencjonowaniem transakcji oraz odprowadzeniem należnego podatku.

Rozwiązania przyjęte w ramach pakietu VAT dla e-commerce miały uszczelniać pobór VAT w sektorze handlu internetowego przy jednoczesnym uproszczeniu rozliczeń tego podatku. Wśród najważniejszych zmian, jakie zaczęły obowiązywać po 1 lipca 2021 r., wymienić warto:

  • zdefiniowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI),
  • ujednolicenie rocznego limitu sprzedaży wysyłkowej na rzecz konsumentów z krajów UE,
  • wprowadzenie nowych procedur rozliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów na odległość (OSS oraz IOSS),
  • uproszczenie procedury dotyczącej deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów (USZ),
  • likwidację zwolnienia z VAT podczas importu towarów o niskiej wartości.

VAT OSS – co to jest?

Procedura VAT OSS (ang. One Stop Shop) to nowy sposób rozliczania podatku VAT, opracowany na bazie rozwiązań stosowanych w ramach mechanizmu VAT MOSS. Celem jej wprowadzenia było uproszczenie procesu rejestracji do VAT, po przekroczeniu przez danego sprzedawcę rocznego limitu sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE. Co istotne, znajduje ona zastosowanie zarówno podczas handlu towarami, jak i usługami elektronicznymi. Z rozwiązań wprowadzonych w ramach tej procedury mogą korzystać zarówno podmioty zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, jak i te, które korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Wraz z wprowadzeniem procedury VAT OSS ustalony został nowy limit sprzedaży wysyłkowej na rzecz zagranicznych konsumentów, wynoszący 10 tys. euro. Należy jednak zauważyć, że powyższa wartość odnosi się do wszystkich transgranicznych dostaw towarów i usług, zrealizowanych przez sprzedawcę w danym roku podatkowym. Dzięki nowym rozwiązaniom właściciele sklepów internetowych mogą rozliczać VAT, składając jedną deklarację i odprowadzając należny podatek w kraju swojej rejestracji (np. w Polsce). Całkowitą wysokość zobowiązania oblicza się wg stawek, jakie obowiązują w krajach nabywców. Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm, zapoznaj się z poniższym przykładem.

Procedura VAT OSS w praktyce – przykład

Pan Karol prowadzi sklep internetowy, za pomocą którego sprzedaje produkty konsumentom z Polski, a także z Niemiec i Francji. Jeśli wartość sprzedaży wysyłkowej na rzecz zagranicznych klientów nie przekracza limitu 10 tys. euro (42 tys. zł), pan Karol nie musi rejestrować się do VAT w krajach nabywców. Przeprowadzone transakcje rozlicza, wystawiając faktury ze stawkami VAT obowiązującymi w Polsce. Dopiero w momencie, gdy sprzedaż na rzecz zagranicznych klientów przekroczy powyższy limit, pan Karol będzie mógł zarejestrować się do VAT OSS i wystawiać faktury ze stawkami, jakie obowiązują w krajach nabywców (tj. w Niemczech i we Francji). Należny z tego tytułu podatek VAT rozliczy za pomocą jednej deklaracji i opłaci przelewem na rachunek polskiego urzędu skarbowego.

Limit sprzedaży a procedura VAT OSS

Obowiązujący od 1 lipca 2021 r. limit sprzedaży wysyłkowej na obszarze UE wpływa na sposób rozliczenia VAT. Podatnicy, uzyskujący przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług konsumentom z innych państw UE w kwocie niższej niż przyjęty limit roczny (10 tys. euro), mogą rozliczyć podatek na dwa sposoby:

  • odprowadzając go na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku sprzedaży krajowej,
  • rejestrując się do VAT w kraju nabywców.

Gdy z kolei wartość sprzedaży na rzecz zagranicznych konsumentów przekracza powyższy limit, właściciel sklepu internetowego może skorzystać z jednej z następujących opcji:

  • zarejestrować się do VAT w każdym kraju, do którego sprzedaje swoje towary lub usługi,
  • skorzystać z procedury VAT OSS i rozliczyć sprzedaż na rzecz zagranicznych konsumentów w kraju swojej rejestracji.

Warto pamiętać, że choć udział w systemie VAT OSS jest dobrowolny, to jednak wybierając ten sposób rozliczenia podatku, należy stosować go do wszystkich transakcji, których stroną są konsumenci z państw UE.

VAT OSS – kiedy nie można skorzystać z tej procedury?

Procedura VAT OSS znajduje zastosowanie podczas wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów. Nie można zatem jej stosować do opodatkowania transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Tego typu sprzedaż, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, należy rozliczyć w ramach systemu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z procedury VAT OSS wyłączone zostały także te transakcje, w przypadku których sprzedawane towary są wysyłane bezpośrednio z magazynów znajdujących się w kraju nabywcy.

Zwolnienie podmiotowe a procedura VAT OSS

Za pomocą mechanizmu VAT OSS podatek mogą rozliczać zarówno sprzedawcy, którzy mają status czynnego podatnika VAT, jak i Ci, korzystający ze zwolnienia podmiotowego. Zasady obowiązujące wymienione wyżej grupy podatników są takie same. Należny VAT trzeba zatem odprowadzić, gdy łączna wartość sprzedaży na rzecz konsumentów z UE będzie wyższa niż 10 tys. euro. Warto pamiętać, że samo przekroczenie wspomnianego wyżej limitu nie wpływa na status podatnika VAT w kraju jego rejestracji. Tym samym może on nadal korzystać z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego. Co więcej, podczas weryfikacji limitu sprzedaży krajowej, nie uwzględnia się rozliczeń przeprowadzanych w ramach systemu VAT OSS.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Aby dokonać rejestracji do VAT OSS, należy wypełnić formularz VIU-R. Uzupełnioną deklarację wystarczy przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy rządowej lub systemu księgowego do drugiego urzędu skarbowego Warszawa-Śródmieście. Planując zgłoszenie do VAT OSS, pamiętaj, że formularz VIU-R możesz podpisać wyłącznie za pomocą e-podpisu kwalifikowanego. Jeśli nie masz takiego certyfikatu, zgłoszenia do VAT OSS w Twoim imieniu może dokonać biuro rachunkowe (po wcześniejszym ustanowieniu pełnomocnictwa).

Jak z kolei wygląda sytuacja podatników, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego? Takie osoby, przed wypełnieniem VIU-R, powinny zgłosić się do rejestru podatników VAT, za pomocą formularza VAT-R. W części C.1 wspomnianej wyżej deklaracji trzeba jednak zaznaczyć, że korzysta się ze zwolnienia oraz wskazać jego podstawę.

Rozliczanie VAT w procedurze OSS – co jeszcze warto wiedzieć?

Przystępując do systemu VAT OSS musisz pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących terminów. Zgodnie z brzmieniem art. 22a ust. 3 ustawy o VAT rejestracji do VAT OSS należy dokonać najpóźniej 10. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przekroczony został limit sprzedaży. Transakcja, która przekracza limit, musi być również opodatkowana wg stawki VAT obowiązującej w kraju nabywcy.

Przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji w systemie VAT OSS, mają obowiązek składania deklaracji VIU-DO, służących do rozliczenia należnego podatku. Co istotne, wspomniany wyżej formularz należy przesłać także wówczas, gdy w danym okresie nie sprzedano żadnych produktów czy usług zagranicznym klientom. Zapłaty podatku dokonuje się w formie przelewu na konto urzędu skarbowego, wpisując w tytule numer UNR (unikatowy numer referencyjny nadany podczas rejestracji do VAT OSS). Pamiętaj, że w systemie VAT OSS podatek musisz opłacić w walucie, w której sporządzono deklarację.

Błędne rozliczenie przez sprzedawcę transakcji w ramach procedury VAT OSS może mieć negatywne konsekwencje dla nabywcy towaru lub usługi. W świetle obowiązujących obecnie rozwiązań, drugi z podmiotów będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tytułu importu usługi lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Nadal zastanawiasz się, jak dokonać zgłoszenia do VAT OSS? A może masz problem z rozliczeniem należnego podatku? Biuro rachunkowe dla sklepu internetowego okaże się nieocenionym wsparciem dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać swoje produkty lub usługi zagranicznym klientom.

Przeczytaj również: