GKV-przychód-min

Ewidencja przychodów przy prowadzeniu sklepu internetowego

Pomijając specyficzny przypadek karty podatkowej, w każdej innej formie opodatkowania przedsiębiorca zobowiązany jest do szczegółowego ewidencjonowania przychodów. Oczywiście sam sposób ewidencjonowania przychodów będzie zależał od formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza. O ile w przypadku spółki księgowość sklepu internetowego zwykle wymaga zatrudnienia profesjonalisty, o tyle przy jednoosobowej działalności gospodarczej z rozliczeniami można uporać się samodzielnie.

Uproszczona ewidencja księgowa – podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jeśli właściciel sklepu internetowego jako formę opodatkowania wybrał skalę podatkową lub podatek liniowy, wówczas zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Możliwość prowadzenia księgowości na zasadach uproszczonych przysługuje również spółkom jawnym i cywilnym osób fizycznych oraz spółkom partnerskim pod warunkiem, że nie przekroczyły w minionym roku podatkowym określonego limitu przychodów ze sprzedaży – gdy taki limit przekroczą, muszą przejść na pełną księgowość i wówczas księgowa dla sklepu internetowego, zatrudniona na stałe, wydaje się już czymś nieodzownym.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy ewidencjonowaniu wszelkiego rodzaju przychodów osiąganych przez firmę oraz wydatków ponoszonych w związku z jej prowadzeniem. Za wydatki uznaje się zarówno koszty ponoszone na zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, wraz z kosztami ubocznymi, które są związane z ich zakupem, jak i pozostałe wydatki wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wydatki na wynagrodzenia dla pracowników, bieżące opłaty, reklamę itp. Co do zasady, wszystkie przychody i rozchody powinny być ewidencjonowane na bieżąco, po zakończeniu dnia pracy, najpóźniej przed rozpoczęciem pracy dnia kolejnego. Jeśli jednak księgowość sklepu internetowego została powierzona zewnętrznemu biuru rachunkowemu, wówczas takie zapisy mogą być dokonane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, pod warunkiem, że wprowadzane są chronologicznie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Niezwykle popularną formą opodatkowania wybieraną przez wielu właścicieli sklepów internetowych, których prowadzenie nie generuje dużych kosztów, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Popularność tej formy opodatkowania wynika przede wszystkim z jej prostoty oraz stosunkowo niskiej stawki podatkowej, która dla działalności usługowej w zakresie handlu wynosi zaledwie trzy procent. Jeśli koszt prowadzenia sklepu internetowego jest niewielki, a stosowanego przez niego marże są dość wysokie, wówczas ryczałt stanowi doskonałą alternatywę dla skali podatkowej czy podatku liniowego. Księgowość dla sklepu internetowego mającego formę jednoosobowej działalności gospodarczej, rozliczającego się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest niezwykle uproszczona, a tym samym nie wymaga zatrudnienia księgowej czy korzystania z usług świadczonych przez biuro rachunkowe dla sklepu internetowego – oczywiście z takich usług wciąż można korzystać, co przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest dość tanie. Gdy prowadzenie ewidencji przychodów przedsiębiorca zdecyduje się zlecić podmiotowi zewnętrznemu, wówczas powinien to zgłosić do urzędu skarbowego. Ma na to siedem dni.

Jak ewidencjonować przychody sklepu internetowego będąc na ryczałcie?

Po pierwsze, niezależnie od tego, czy ewidencja przychodów jest prowadzona przez przedsiębiorcę osobiście, czy zdecydował się on powierzyć księgowość sklepu internetowego firmie zewnętrznej – biuru rachunkowemu, musi być ona prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy. Innymi słowy, zgodnie z przepisami i stanem faktycznym (zapisy w ewidencji muszą oddawać stan rzeczywisty osiąganych przychodów).

Po drugie, ewidencję przychodów można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na ewidencję elektroniczną, wówczas powinien korzystać z oprogramowania zapewniającego możliwość wglądu w treść wpisów i ich wydruku w sposób chronologiczny, zgodnie ze wzorem ewidencji. Ponadto ewidencjonowane dane muszą być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed zniekształceniem, zniszczeniem, nieuprawnionym przetwarzaniem czy modyfikacją.

Po trzecie, ewidencja przychodów powinna być wykonywana zgodnie z określonym wzorem. Na podstawie wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów prawidłowa ewidencja przychodów powinna zawierać takie pozycje jak: liczbę porządkową wpisu, datę wpisu, datę uzyskania przychodu, numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu, określenie wysokości przychodu według konkretnej stawki ryczałtu, podsumowanie przychodów dla różnych stawek ryczałtu oraz dodatkową pozycję zatytułowaną uwagi, w której powinny znaleźć się wpisy o innych przychodach, na przykład z uzyskanych dotacji.

Po czwarte, jeśli ewidencja prowadzona jest elektronicznie, wówczas przedsiębiorca na żądanie urzędu powinien mieć możliwość wygenerowania pliku JPK_EWP. Każdy profesjonalny program do prowadzenia księgowości dla firm rozliczających się ryczałtowo zawiera możliwość wygenerowania tego typu pliku. W razie problemów zawsze można skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Oczywiście księgowość dla sklepu internetowego rozliczającego się ryczałtowo może prowadzić firma zewnętrzna, jednak ewidencja przychodów na ryczałcie jest na tyle prosta, że większość osób nie powinna mieć z nią najmniejszych problemów.

Przeczytaj również: