Komu przysługuje ulga IP Box? Jak ją rozliczyć?

Komu przysługuje ulga IP Box? Jak ją rozliczyć?

Ulga IP Box to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dochodowego. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorstwa, które inwestują w działalność badawczo-rozwojową i tworzą nowe rozwiązania techniczne, artystyczne lub organizacyjne. Czego dokładnie dotyczy ulga IP Box i jak ją rozliczyć? Oto praktyczny poradnik, który wyjaśni Ci wszystkie kwestie związane z tym tematem.

Definicja ulgi IP Box i kryteria kwalifikacji

Ulga IP Box polega na opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki preferencyjnej (w wysokości 5%) dochodów uzyskanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym ze sprzedaży towarów i usług związanych z tymi prawami, w części, w jakiej te prawa zostały wypracowane, rozwinięte przez podatnika. Ulga IP Box obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i jest dostępna zarówno dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zasady korzystania z ulgi IP Box

Aby skorzystać z ulgi IP Box, podatnik musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność badawczo-rozwojową obejmującą np. badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań;
 • wytwarzać, rozwijać lub ulepszać dobra, wobec których mają zastosowanie prawa własności intelektualnej, czyli takie, które podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów krajowych lub międzynarodowych, np. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, autorskie prawo do programu komputerowego
 • osiągnąć dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, ze sprzedaży tych praw, z uwzględnienia ich w cenie sprzedaży produktu lub usługi, lub z odszkodowania za naruszenie tych praw;
 • prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych obejmującą wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową, która doprowadziła do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia tych praw.

Preferencyjne opodatkowanie, jakim jest ulga IP Box, wymaga zastosowania specjalnego wskaźnika Nexus, który określa, w jakim stopniu kwalifikowane prawa własności intelektualnej zostały wypracowane przez podatnika. Stanowi on iloraz sumy kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika i kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podmioty powiązane lub zewnętrzne, do sumy wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Procedura rozliczania ulgi IP Box krok po kroku

Aby skorzystać z ulgi IP Box, podatnik musi wykonać następujące kroki:

 • złożyć zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony prawnej dla kwalifikowanego prawa własności intelektualnej lub przedstawić dowód posiadania takiej ochrony na podstawie przepisów międzynarodowych;
 • prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych obejmującą wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
 • obliczyć wysokość dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, uwzględniając ewentualne straty z lat poprzednich;
 • obliczyć wysokość ulgi IP Box, stosując wskaźnik Nexus i różnicę między stawką podstawową a stawką preferencyjną;
 • złożyć deklarację podatkową, w której wykaże dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i ulgę IP Box, zaznaczając odpowiednie pola i wpisując odpowiednie kwoty.

Przykłady praktyczne wykorzystania ulgi IP Box

Ulga IP Box może być wykorzystana przez różne rodzaje podmiotów i branż, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i tworzą innowacyjne rozwiązania. Oto kilka przykładów:

 • firma farmaceutyczna, która opracowuje nowe leki i uzyskuje patenty na ich formuły;
 • firma informatyczna, która tworzy oprogramowanie i uzyskuje prawa autorskie do programów komputerowych;
 • firma produkcyjna, która wprowadza nowe technologie i uzyskuje prawa ochronne na wzory użytkowe lub wzory przemysłowe;
 • firma konsultingowa, która opracowuje nowe metody zarządzania i uzyskuje prawa z rejestracji topografii układu scalonego;
 • firma reklamowa, która tworzy oryginalne kampanie i uzyskuje prawa autorskie do utworów artystycznych. Więcej na ten temat piszemy w poradniku: jak rozliczyć sprzedaż produktów cyfrowych.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące ulgi IP Box

Czy ulga IP Box dotyczy tylko dochodów z praw własności intelektualnej uzyskanych w Polsce?

Nie, ulga IP Box dotyczy również dochodów z praw własności intelektualnej uzyskanych za granicą, pod warunkiem, że są one opodatkowane w Polsce na zasadach ogólnych lub na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy ulga IP Box dotyczy tylko dochodów z praw własności intelektualnej uzyskanych w roku podatkowym, w którym zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone?

Nie, ulga IP Box dotyczy również dochodów z praw własności intelektualnej uzyskanych w latach następnych, pod warunkiem, że podatnik nadal posiada te prawa lub udowodni, że zostały one sprzedane lub zbyte w inny sposób.

Czy ulga IP Box dotyczy tylko dochodów z praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika samodzielnie?

Nie, ulga IP Box dotyczy również dochodów z praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika we współpracy z innymi podmiotami, np. w ramach konsorcjum, spółki, umowy o współpracy badawczej. W takim przypadku podatnik musi udokumentować swój wkład w tworzenie, rozwijanie lub ulepszanie tych praw i obliczyć wskaźnik Nexus proporcjonalnie do tego wkładu.

Czy ulga IP Box dotyczy tylko dochodów z praw własności intelektualnej, które są związane z przedmiotem działalności podatnika?

Nie, ulga IP Box dotyczy również dochodów z praw własności intelektualnej, które nie są związane z przedmiotem działalności podatnika, pod warunkiem, że podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową związaną z tymi prawami i spełnia pozostałe warunki do skorzystania z ulgi.

Teraz już wiesz, czym jest ulga IP Box

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika wiesz już, na czym polega preferencyjne opodatkowanie, które ma zastosowanie do produktów i usług objętych prawami własności intelektualnej. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj inne wpisy na naszym blogu. Znajdziesz tam m.in. poradnik, jak prowadzić księgowość sklepu internetowego, by uniknąć problemów z fiskusem!

Przeczytaj również: