Ulgi podatkowe 2023 – podpowiadamy, co możesz odliczyć od podatku

Ulgi podatkowe 2023 – podpowiadamy, co możesz odliczyć od podatku

Wypełniając zeznanie podatkowe, warto pamiętać o możliwości odliczenia w PIT różnego rodzaju ulg podatkowych. Dzięki temu będziesz w stanie zmniejszyć wysokość kwoty odprowadzanej na konto Urzędu Skarbowego. Chcesz skorzystać z tej opcji? Sprawdź, jakie ulgi podatkowe i odliczenia możesz wykazać w deklaracji PIT za 2022 r.

Odliczenia od dochodu i od podatku przysługujące w 2023 r.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem reformy podatkowej. W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzone zostały rozwiązania, które miały być korzystne dla wielu podatników, w szczególności zaś tych uzyskujących niskie dochody. Wśród najważniejszych zmian warto wspomnieć o:

 • obniżeniu stawki podatku dochodowego z 17% do 12%,
 • wprowadzeniu wyższej kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 30 tys. zł,
 • podwyższeniu pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł.

Nowe przepisy podatkowe poszerzyły również katalog ulg, przysługujących podczas rozliczania rocznego zeznania podatkowego. Ich zastosowanie pozwala nie tylko zmniejszyć wysokość podatku odprowadzanego na konto Urzędu Skarbowego, lecz również uzyskać zwrot nadpłaconego zobowiązania.

Dostępne w tym roku ulgi podatkowe, a tych jest aż 18, można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należą te, które można odliczyć bezpośrednio od dochodu. Ich zastosowanie powinny rozważyć w szczególności osoby, rozliczające podatek na zasadach ogólnych, które chcą korzystać z niższej stawki PIT. Do drugiej kategorii należą z kolei odliczenia od podatku. Tego typu ulgi podatkowe wpływają na zmniejszenie wysokości zobowiązania względem urzędu skarbowego.

Ulgi odliczane od podatku

Ulgi podatkowe, które zmniejszają wysokość zobowiązania podatkowego, należą do jednych z najczęściej stosowanych. Poniżej wskazujemy, z jakich odliczeń w 2023 r. mogą skorzystać podatnicy.

Ulga na dziecko

Ulga prorodzinna, zwana również ulgą na dziecko, przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, a także osobom, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający podatek w 2023 według skali podatkowej. Odliczenie tego typu nie przysługuje natomiast przedsiębiorcom, których dochody są opodatkowane podatkiem liniowym lub też w formie ryczałtu.

Wysokość odliczenia zależy od liczby wychowywanych dzieci. Wartość ulgi wynosi odpowiednio:

 • 1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 2 700,00 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy podatnik, który wychowuje dziecko i rozlicza dochody na zasadach ogólnych, będzie mógł skorzystać z tej opcji. W przepisach dotyczących tej ulgi wprowadzony został bowiem limit dochodu uzyskiwanego w danym roku podatkowym. W przypadku małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dziecko wynosi on 112 tys. zł.

Rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Innym sposobem na to, by obniżyć podatek w 2023 r., jest rozliczenie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ten przywilej przysługuje jednak tylko przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową. Podobnie jak w przypadku innych ulg podatkowych, tu także obowiązuje pewien limit. Podatnicy wypełniający PIT-36L mogą odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie nie wyższej niż 8700 zł. Przedsiębiorcy odprowadzający podatek w formie ryczałtu odliczają od przychodu nie więcej niż 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które korzystają z karty podatkowej. Tacy przedsiębiorcy mogą obniżyć kwotę podatku, odliczając od niego 19% składki zdrowotnej.

Ulga dla osób pracujących za granicą

Dodatkowe ulgi podatkowe przewidziano także dla osób uzyskujących dochody zagraniczne. Rozliczając PIT w 2023 r., mogą one obniżyć wysokość zobowiązania o tzw. ulgę abolicyjną. Należy jednak pamiętać, że odliczenia w tej formie przysługują wyłącznie wtedy, gdy dochody były uzyskiwane w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o proporcjonalnym odliczeniu podatku.

Ulgi podatkowe odliczane od dochodu

Nowe przepisy podatkowe uwzględniają kilkanaście ulg, które można odliczyć od dochodu. Poniżej przedstawiamy te, z których może skorzystać najwięcej podatników.

Ulga dla rodzin wielodzietnych (4+)

Szczególnym rodzajem ulgi prorodzinnej jest ta, przysługująca osobom, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Mogą z niej skorzystać podatnicy uzyskujący dochody z:

 • umowy o pracę,
 • najmu nieruchomości,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem,
 • zasiłku macierzyńskiego.

Ulga pozwala na zwolnienie z opodatkowania przychodu w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł rocznie. Wspomniany wyżej limit odnosi się do każdego z rodziców lub opiekunów prawnych z osobna.

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele nieruchomości, którzy ponieśli wydatki związane np. z dociepleniem budynku, w rocznym zeznaniu PIT mogą odliczyć ulgę termomodernizacyjną. Aby skorzystać z tej preferencji, należy wykazać koszty wynikające z takich inwestycji, jak np.:

 • zakup materiałów budowlanych służących do docieplenia budynku, wykonania instalacji grzewczej lub instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana starego pieca na nowy kocioł, spełniający wymogi ekoprojektu,
 • wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zakup pompy ciepła, kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem.

Ulga podatkowa związana z termomodernizacją przysługuje w formie odliczenia od dochodu opodatkowanego wg skali podatkowej lub też za pomocą stawki liniowej. Mogą z niej skorzystać także podatnicy, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jej całkowity limit w roku podatkowym wynosi 53 000 zł.

Ulga IKZE

Podatnicy, którzy w ciągu roku dokonywali wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), mogą odliczyć poniesione wraz z tym wydatki od dochodu. Ten przywilej przysługuje zarówno osobom rozliczającym podatek na zasadach ogólnych, jak i w formie liniowej. Z ulgi IKZE mogą skorzystać także ryczałtowcy. Tacy podatnicy wartość dokonanych na konto wpłat odliczają jednak od przychodu wykazanego w PIT-28.

Ulga dla pracujących seniorów

W tym roku ulgi podatkowe przewidziano także dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, pozostają aktywne zawodowo. Z odliczenia mogą skorzystać seniorzy uzyskujący dochody z pracy na etat, a także Ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub w formie ryczałtu. Należy jednak pamiętać, że ulga nie przysługuje tym osobom, które otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe.

Ulga na powrót

Osoby, które w ubiegłym roku zmieniły miejsce zamieszkania na Polskę, mogą skorzystać z tzw. ulgi na powrót. Pozwala ona na zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł, które uzyskane zostały z tytułu pracy na etat, umowy zlecenia lub też działalności gospodarczej.

Ulga na internet

Podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczając podatek w 2023 r., mogą skorzystać z ulgi na internet. Do odliczenia kwalifikują się wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem łącza stałego, jak i korzystaniem z sieci mobilnej. Należy jednak pamiętać, że ulga na internet ma charakter limitowany. Można z niej korzystać wyłącznie w dwóch, kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Jej limit roczny wynosi z kolei 760 zł.

Ulga na terminal

Przedsiębiorcy, którzy umożliwiają swoim klientom płatności bezgotówkowe, także mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Odliczeniu podlegają w tym przypadku koszty związane z:

 • zakupem terminala,
 • obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala.

Limit odliczeń obowiązujących w danym roku, w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz rolników ryczałtowych wynosi 2500 zł. Pozostali podatnicy w ramach tej ulgi mogą natomiast odliczyć nie więcej niż 1000 zł.

Ulga dla młodych

Podatnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, mogą skorzystać z ulgi dla młodych. Zakłada ona zwolnienie z opodatkowania PIT-em przychodów uzyskiwanych z:

 • pracy na etat,
 • umów zlecenia,
 • umów dotyczących praktyk absolwenckich i stażu uczniowskiego,
 • zasiłków macierzyńskich.

Wolne od podatku są przychody w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł. Co istotne, ulga obowiązuje niezależnie od liczby umów oraz liczby płatników.

Pozostałe ulgi podatkowe

Wśród innych ulg podatkowych, które można odliczyć od dochodu, warto wymienić jeszcze:

 • ulgę na badania i rozwój,
 • ulgę na robotyzację,
 • ulgę na prototyp,
 • ulgę na sponsoring,
 • ulgę na ekspansję
 • ulgę rehabilitacyjną PIT.

Warto wiedzieć, że wysokość zobowiązania podatkowego można obniżyć także poprzez odliczenie darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze, czy też tych przekazanych organizacjom pożytku publicznego.

Ulgi podatkowe w CIT

W nowych przepisach znalazło się kilka preferencji podatkowych, z których mogą skorzystać osoby prawne, odprowadzające podatek CIT. Oprócz możliwości rozliczenia straty, przysługuje im również prawo do odliczenia wydatków związanych z przekazaniem darowizny (np. na rzecz OPP), czy prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Podatnikom CIT przyznano także ulgę z tytułu praw własności intelektualnej.

Ulgi podatkowe w 2023 r. – podsumowanie

Odliczenie ulgi to dobry sposób na zmniejszenie wysokości podatku, jaki należy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego, lub też odzyskanie nadpłaconego zobowiązania. Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika wiesz już, z jakich preferencji podatkowych możesz skorzystać, rozliczając PIT w 2023 roku. Jeśli natomiast jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, jak prawidłowo rozliczyć podatek oraz o czym pamiętać, prowadząc księgowość dla sklepu internetowego, koniecznie zapoznaj się z innymi wpisami na naszym blogu. Znajdziesz tam szereg praktycznych porad i wskazówek, dzięki którym unikniesz problemów z fiskusem.

Przeczytaj również: