Dofinansowanie do działalności gospodarczej w 2024 roku. Jak je uzyskać?

Dofinansowanie do działalności gospodarczej w 2024 roku. Jak je uzyskać?

Założenie własnej firmy wiąże się z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju wydatków. Nic więc dziwnego, że wielu debiutujących przedsiębiorców decyduje się skorzystać ze wsparcia, jakim jest dofinansowanie do JDG. W 2024 dotacje na rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy mogą pochodzić z kilku różnych źródeł. Przeczytaj nasz poradnik i poznaj dostępne możliwości!

Ile kosztuje założenie JDG?

Choć formalnie rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) nic nie kosztuje, to jednak osoby, które chcą założyć własny biznes, muszą się liczyć z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju wydatków. Wiążą się one m.in. z wynajmem lokalu, zakupem niezbędnych urządzeń i oprogramowania, a niekiedy również uzyskaniem pozwoleń i licencji. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z opłacaniem składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz usług księgowych. Więcej na ten temat piszemy w poradniku – jednoosobowa działalność gospodarcza: najważniejsze obowiązki.

Wysokość wydatków, jakie należy ponieść w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, może przekraczać możliwości niejednego debiutującego przedsiębiorcy. Nic więc dziwnego, że osoby, które planują założenie własnego biznesu, często zastanawiają się, z jakich form dofinansowania na rozwój firmy mogą skorzystać. Jeśli ten problem dotyczy także Ciebie, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią naszego poradnika. Znajdziesz w nim m.in. informacje na temat tego, jak uzyskać dotacje z urzędu pracy i funduszy europejskich.

Dofinansowania dla JDG w 2024 – jakie możliwości mają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy zakładający firmę w 2024 mogą skorzystać z różnych form dofinansowania na rozpoczęcie i rozwój własnego biznesu. Największą popularnością cieszą się dotacje z urzędu pracy. Ci, którzy chcą realizować innowacyjne projekty, często ubiegają się natomiast o środki pochodzące z funduszy europejskich. Naprzeciw oczekiwaniom debiutujących przedsiębiorców wychodzi również wiele banków. Te w swojej ofercie nierzadko mają nisko oprocentowane pożyczki, z których środki można przeznaczyć np. na inwestycje lub zakup wyposażenia. Osoby, które gotowe są ponieść nieco większe ryzyko, mogą z kolei skorzystać ze wsparcia dostępnego w ramach funduszy venture capital i private equity. Jak widać, możliwości jest naprawdę sporo. Sprawdź, która z nich okaże się najlepsza dla Ciebie!

Czy warto korzystać z dotacji z urzędu pracy dla firm w 2024?

Korzystanie z dotacji z urzędu pracy dla firm to zdecydowanie opłacalna opcja, szczególnie dla nowo powstałych przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia finansowego na start. Dotacje te mogą stanowić solidny fundament dla rozwoju firmy, umożliwiając inwestycje w niezbędne zasoby, które bez dodatkowego finansowania mogłyby być trudne do osiągnięcia. Przede wszystkim dotacje te mogą pokryć koszty zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz oprogramowania, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą wyposażyć swoje firmy w nowoczesne i zaawansowane technologicznie narzędzia, co z kolei przekłada się na wyższą jakość usług czy produktów i większą konkurencyjność na rynku.

Środki z dotacji mogą być przeznaczone na działania marketingowe, a to jest szczególnie istotne w fazie rozwoju firmy. Skuteczna kampania reklamowa, odpowiednio zaplanowana i zrealizowana, może znacząco zwiększyć świadomość marki i przyciągnąć nowych klientów. Dzięki dotacjom możliwe jest również przeprowadzenie adaptacji lokalu, co pozwala na stworzenie odpowiednich warunków do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Warto również podkreślić, że część dotacji można wykorzystać na doradztwo prawne – może się to okazać przydatne zwłaszcza nowym przedsiębiorcom, którzy mogą potrzebować wsparcia w zakresie przepisów prawnych i formalności związanych z prowadzeniem firmy.

Jednak korzyści z korzystania z dotacji z urzędu pracy wykraczają poza bezpośrednie wsparcie finansowe. Otrzymanie dotacji wiąże się również z pewnymi obowiązkami i wymogami, które pomagają przedsiębiorcom w lepszym zorganizowaniu i prowadzeniu działalności. Przykładowo wnioskodawcy muszą przygotować szczegółowy biznesplan oraz uzasadnić wydatki – sprzyja to lepszemu planowaniu i przejrzystości finansowej firmy. Ponadto monitorowanie i rozliczanie dotacji wymaga od przedsiębiorców dokładności i dyscypliny, co może pozytywnie wpłynąć na zarządzanie finansami firmy w dłuższej perspektywie.

Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach i wytycznych związanych z wykorzystaniem dotacji. Nie wszystkie wydatki mogą być pokryte z dotacji, a to wymaga od przedsiębiorców dokładnego zapoznania się z regulaminem i warunkami przyznania środków. Mimo to dla wielu firm, szczególnie tych na początku swojej drogi, dotacje z urzędu pracy stanowią nieocenione wsparcie, które może przyczynić się do ich sukcesu i stabilnego rozwoju.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej z urzędu pracy?

Osoby, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji jest równa 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 roku maksymalne dofinansowanie to około 38 000 zł, jednak zazwyczaj realnie można starać się o dofinansowanie w przedziale 20 000 do 25 000 zł. Aby uzyskać takie wsparcie, trzeba spełnić kilka warunków. Środki przeznaczone są bowiem dla:

 • bezrobotnych;
 • absolwentów centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej;
 • opiekunów osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy.

Dofinansowanie na założenie i rozwój działalności gospodarczej, jakie można uzyskać z urzędu pracy, ma charakter bezzwrotny. Środki przekazywane są na rachunek bankowy przedsiębiorcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i mogą być przeznaczone na cele związane z prowadzeniem firmy. Zanim jednak zdecydujesz się skorzystać z tej formy wsparcia, skontaktuj się z urzędem pracy, z którego chcesz uzyskać dofinansowanie. Oferta poszczególnych jednostek może różnić się pod względem:

 • terminu naboru wniosków;
 • maksymalnej kwoty dotacji;
 • dodatkowych wymagań, jakie musi spełnić wnioskodawca.

Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania z urzędu pracy?

Środki z dofinansowania z urzędu pracy w 2024 roku dla jednoosobowej działalności gospodarczej mogą zostać przeznaczone na szeroki zakres wydatków, które mają na celu rozwój i stabilizację nowo powstałych firm. Kluczowy jest zwłaszcza zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, oprogramowania, materiałów i towarów. Te inwestycje pozwalają na wyposażenie przedsiębiorstwa w niezbędne narzędzia i zasoby, które są podstawą efektywnego funkcjonowania i konkurencyjności na rynku. Przykładowo dotacja może sfinansować zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych, zaawansowanego oprogramowania do zarządzania firmą czy niezbędnych materiałów do produkcji, które zapewnią ciągłość działalności.

Środki mogą być wykorzystane także na działania związane z reklamą, co niezwykle ważne dla promocji nowej działalności. Inwestycje w marketing, np. kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, stworzenie profesjonalnej strony internetowej czy produkcja materiałów promocyjnych, mogą znacznie zwiększyć widoczność firmy i przyciągnąć nowych klientów. Adaptacja lokalu to kolejna kategoria, na którą można przeznaczyć dotację. Dostosowanie przestrzeni do specyfiki prowadzonej działalności, np. remont biura, zakup mebli bądź instalacja niezbędnych urządzeń, pozwoli na stworzenie komfortowych warunków pracy.

Część środków można przeznaczyć na doradztwo prawne. Profesjonalna pomoc prawna pomoże w zrozumieniu i spełnieniu wszelkich formalnych wymogów, a także w uniknięciu potencjalnych problemów prawnych w przyszłości.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach i specyficznych wymaganiach związanych z dofinansowaniem. Na przykład z dofinansowania najczęściej wyłączone są zakupy samochodów, nieruchomości, telefonów, kas fiskalnych, kursów i szkoleń.

Równie istotne jest zrozumienie zasad dotyczących procentowych progów wydatków, które mogą być narzucone przez urząd pracy. Mogą one określać, że np. na środki trwałe trzeba przeznaczyć co najmniej 50% dofinansowania, na reklamę maksymalnie 10%, na materiały i towary nie więcej niż 20%, na adaptację lokalu maksymalnie 15%, a na doradztwo prawne nie więcej niż 5%. Przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla prawidłowego wykorzystania dotacji i uniknięcia problemów związanych z jej rozliczeniem. Warto więc dokładnie zapoznać się z regulaminem i warunkami przyznania dofinansowania, aby w pełni wykorzystać dostępne środki na rozwój swojej działalności.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie dla JDG?

Wniosek o dofinansowanie składa się w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Należy w nim wpisać następujące informacje:

 • kwotę, jaką chcesz uzyskać w formie dotacji;
 • rodzaj wykonywanej działalności;
 • kalkulację kosztów związanych z rozpoczęciem działalności;
 • cel, na który przeznaczysz otrzymane środki;
 • formę zabezpieczenia ich zwrotu (w przypadku, gdy okaże się, że nie spełniasz warunków przewidzianych w umowie o dofinansowanie).

Niekiedy do powyższego zestawienia trzeba dołączyć również biznesplan. Choć przygotowanie takiego dokumentu wymaga nieco czasu, to może jednak korzystnie wpłynąć na ocenę wniosku przez komisję.

Pamiętaj, że komisja podczas weryfikacji wniosku sprawdzi, czy spełniasz kryteria formalne. Dofinansowania nie otrzymasz, jeśli:

 • korzystałeś z bezzwrotnego wsparcia ze środków publicznych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Dofinansowanie działalności gospodarczej z funduszy europejskich

Kolejnym źródłem, z którego można pozyskać środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w 2024, są fundusze europejskie. Harmonogram programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) uwzględnia terminy planowanych w bieżącym roku konkursów, w ramach których przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na politykę spójności na lata 2021-2027. Dofinansowanie unijne, dostępne w ramach różnych programów, można przeznaczyć na wiele celów, takich jak projekty badawczo-rozwojowe (B+R), wdrażanie innowacji, cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja, projekty proekologiczne, szkolenia pracowników czy ekspansja na rynki zagraniczne. Dotacje te są szczególnie korzystne dla start-upów i małych przedsiębiorstw, które w 2024 roku mogą również uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Programy funduszy europejskich wspierają nie tylko sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ale także duże przedsiębiorstwa i konsorcja, oferując wiele możliwości finansowania.

Wsparcie unijne jest kluczowe zarówno dla zakładania nowych firm, jak i dla dalszego rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Dotacje można uzyskać w ramach programów regionalnych i krajowych, a głównymi instytucjami udzielającymi tego wsparcia są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej mogą być przeznaczone na różnorodne cele, w tym zakup nieruchomości i budynków, budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych, zakup materiałów i prac budowlanych, maszyn, urządzeń i środków trwałych, leasing lub najem budynków, gruntów czy środków trwałych, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje, patenty albo know-how.

Dotacje wspierają także projekty badawcze, w tym wynagrodzenia dla personelu badawczego, działania promocyjne, ekoinnowacje i projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), dofinansowanie na odnawialne źródła energii (OZE) oraz inne proekologiczne technologie, a także innowacje cyfrowe i transformacje cyfrowe. Wysokość dotacji, dostępnych w naborach wniosków w 2024 roku, może sięgać nawet 80% kosztów projektu. Ostateczna wartość dofinansowania zależy od wielu czynników, w tym od lokalizacji czy wielkości przedsiębiorstwa.

Dofinansowania te stanowią istotne wsparcie finansowe, umożliwiające realizację ambitnych projektów, które bez takiej pomocy mogłyby być trudne do zrealizowania. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach uzyskania dotacji i szczegółach dotyczących naborów wniosków, przedsiębiorcy powinni jak najszybciej skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub doradcami. Dzięki temu mogą lepiej przygotować się do procesu aplikacyjnego i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie niezbędnego wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich. Szczegółowych informacji na temat wymagań, jakie musisz spełnić, by uzyskać wsparcie, możesz też szukać na Portalu Funduszy Europejskich.

Jakie programy dofinansowania przedsiębiorstw w 2024 z UE warto znać?

 • Ścieżka SMART (FENG 1.1) to kluczowe dofinansowanie w ramach programu wsparcia Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), przeznaczone dla różnych typów przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych firm oraz konsorcjów. W perspektywie finansowej 2024 roku wsparcie będzie udzielane w kilku rundach, co pozwala na składanie wniosków o dotacje w różnych terminach. Aby zakwalifikować się do dofinansowania, projekty muszą zawierać co najmniej jeden moduł obowiązkowy: moduł B+R (badania i rozwój) lub moduł wdrażanie innowacji, przy czym dla dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obligatoryjny. Przedsiębiorstwa mogą też wybrać dowolną liczbę modułów fakultatywnych, takich jak moduł Infrastruktura B+R, moduł kompetencje, moduł cyfryzacja, moduł internacjonalizacja oraz moduł zazielenienie przedsiębiorstw. W ramach ścieżki SMART, poza modułem wdrażanie innowacji, wszystkie inne moduły przewidują bezzwrotne dofinansowanie, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla realizowanych projektów. Projekty mogą być realizowane na terenie całej Polski i mogą przybierać formę zarówno linearną, jak i nielinearną. Projekty linearne wymagają, aby poszczególne moduły były ze sobą powiązane, co oznacza, że muszą one współdziałać w sposób sekwencyjny. Natomiast projekty nielinearne umożliwiają realizację poszczególnych modułów w sposób niezależny, co daje większą elastyczność w zarządzaniu projektem.
 • Program Dig.IT, mający na celu wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP, jest finansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki i obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Inicjatywa ta ma na celu podniesienie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw oraz inwestycje w nowoczesne technologie, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na dynamicznie rozwijającym się rynku. Maksymalna wysokość dotacji w ramach Dig.IT wynosi 200 000 euro, z intensywnością dofinansowania na poziomie 70%, przyznawaną w formie bezzwrotnej dotacji de minimis. Środki mogą być wykorzystane na pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych, takich jak gotowe oprogramowanie, zlecone prace programistyczne czy usługi chmurowe typu Saas, PaaS, czy IaaS, co stanowi część obligatoryjną programu. Ponadto przedsiębiorcy mogą przeznaczyć fundusze na wdrożenie oprogramowania lub usług chmurowych w firmie, szkolenia pracowników oraz zakup niezbędnych środków trwałych. Działania wspierające transformację cyfrową obejmują również doradztwo, granty na sfinansowanie procesu transformacji oraz promocję i upowszechnienie idei cyfryzacji wśród przedsiębiorstw. Dzięki programowi Dig.IT polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą znacząco zwiększyć swoją efektywność operacyjną i innowacyjność, co w dłuższej perspektywie przełoży się na ich rozwój i stabilność na rynku.

Dofinansowanie dla działalności gospodarczej w ramach programów rządowych

Debiutujący przedsiębiorcy mogą ubiegać się również o wsparcie w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie”. Projekt realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego adresowany jest w szczególności do absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatniego roku studiów, bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. Ze środków dystrybuowanych w ramach tego programu mogą skorzystać także drobni przedsiębiorcy, producenci rolni oraz inne podmioty świadczące usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne. W przypadku tej ostatniej grupy udostępnione środki można jednak przeznaczyć wyłącznie na utworzenie nowego stanowiska pracy.

Maksymalna kwota pożyczki, jaką można uzyskać w ramach tego projektu, to około 130 000. Środki te należy jednak spłacić w ciągu 7 lat od momentu przyznania finansowania. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0,68% do 1,7% w skali roku. Przedsiębiorca korzystający z tego typu wsparcia nie ponosi jednak dodatkowych kosztów związanych z opłatą prowizji bankowej czy obsługą przyznanego finansowania.

Teraz już wiesz, jak uzyskać dofinansowanie do działalności gospodarczej w 2024 roku! Przedsiębiorcy, którym zależy na założeniu własnej firmy lub jej dynamicznym rozwoju, nie muszą finansować wszystkich wydatków z tym związanych z własnej kieszeni. W 2024 mogą oni bowiem skorzystać z różnych form dofinansowania dla JDG. Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika wiesz już, z jakich opcji możesz skorzystać. Jeśli natomiast chcesz zgłębić swoją wiedzę na temat prowadzenia biznesu, koniecznie zapoznaj się z innymi wpisami na naszym blogu. Znajdziesz tam szereg wskazówek dotyczących m.in. tego, jak prowadzić księgowość e-commerce, by uniknąć problemów z fiskusem.

Przeczytaj również: